Hà Nội: Đảm bảo 100% học sinh tham gia BHYT năm học 2022-2023

Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi BHXH các quận, huyện, thị xã, đề nghị tiếp tục tham mưu cho Quận, Huyện, Thị ủy, UBND quận, huyện, thị xã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên, phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

Cùng với đó, BHXH Thành phố đề nghị BHXH các quận, huyện, thị xã tiếp tục tham mưu cho Quận, Huyện, Thị ủy, UBND quận, huyện, thị xã đưa chỉ tiêu tham gia BHYT học sinh, sinh viên là một trong các tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, cũng như để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị; chỉ đạo các cơ sở giáo dục cấp và gia hạn thẻ BHYT học sinh, sinh viên thông qua giao dịch điện tử, phối hợp với cơ quan BHXH hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID cho học sinh, sinh viên.
Hà Nội: Đảm bảo 100% học sinh tham gia BHYT năm học 2022-2023
Hà Nội phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

Đối với công tác thu, cấp thẻ BHYT học sinh, sinh viên, BHXH Thành phố yêu cầu các đơn vị hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, dữ liệu do các cơ sở giáo dục chuyển đến (lập và gửi danh sách cấp thẻ BHYT học sinh, sinh viên theo hình thức giao dịch điện tử); rà soát, đối chiếu để kịp thời cấp mới, gia hạn thẻ BHYT học sinh, sinh viên, tránh tình trạng cấp thiếu hoặc trùng thẻ; cung cấp danh sách thẻ BHYT sắp hết giá trị sử dụng gửi đến các cơ sở giáo dục để đôn đốc học sinh, sinh viên tiếp tục tham gia; hướng dẫn cài đặt ứng dụng “VssID-Bảo hiểm xã hội số” cho học sinh, sinh viên để sử dụng hình ảnh thẻ BHYT hoặc Căn cước công dân gắn chíp khi đi khám chữa bệnh BHYT.

BHXH Thành phố cũng lưu ý BHXH các quận, huyện, thị xã hướng dẫn các cơ sở giáo dục khi lập danh sách học sinh, sinh viên tham gia BHYT (để cấp mới, gia hạn thẻ BHYT): Đối với học sinh chưa có Căn cước Công dân (học sinh tiểu học, THCS, …) cần bắt buộc có số định danh công dân (do Công an phường, xã cấp theo quy định tại Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an); đối với học sinh đầu cấp học, sinh viên năm thứ nhất, các học sinh có thẻ BHYT đối tượng khác đã hết hạn sử dụng… lần đầu tham gia BHYT tại cơ sở giáo dục, khi lập danh sách tham gia BHYT, cơ sở giáo dục cần yêu cầu học sinh, sinh viên cung cấp mã số BHXH đã có (số thẻ BHYT đã có trước đó).

B.D
https://laodongthudo.vn/ha-noi-dam-bao-100-hoc-sinh-tham-gia-bhyt-nam-hoc-2022-2023-144899.html