Hà Nội đặt mục tiêu giảm 2.377 viên chức mỗi năm trong giai đoạn 2024-2026

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, năm 2024, viên chức của thành phố là 111.285 người, năm 2025 là 108.908 viên chức, năm 2026 là 106.531 viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, thực hiện giảm mỗi năm 2.377 người.

cong-chuc.jpg

Hà Nội đặt mục tiêu giảm 2.377 viên chức mỗi năm trong giai đoạn 2024-2026 (ảnh minh họa)

Ngày 13-9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND quản lý biên chế khối các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2024-2026.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, tổng biên chế năm 2023 của Khối các cơ quan Nhà nước thành phố là 124.205 biên chế, gồm: 10.545 cán bộ, công chức (7.920 biên chế cán bộ, công chức hành chính và 2.625 biên chế công chức phường); 113.662 viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước (biên chế các đơn vị sự nghiệp và các Hội đặc thù phạm vi thành phố và các quận, huyện, thị xã).

Trên cơ sở đó, giai đoạn 2024-2026, khối cơ quan Nhà nước TP Hà Nội dự kiến thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình.

Biên chế công chức năm 2024 là 10.441 biên chế, thực hiện tinh giản 119 biên chế (1,5%); năm 2025 là 10.322 biên chế, thực hiện tinh giản 119 biên chế (1,5%); năm 2026 là 10.163 biên chế, thực hiện tinh giản 159 biên chế (2%).

Về biên chế viên chức, thực hiện giảm tối thiểu 2% viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước mỗi năm. Cụ thể, năm 2024 là 111.285 viên chức, năm 2025 là 108.908 viên chức, năm 2026 là 106.531 viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, thực hiện giảm mỗi năm 2.377 người.

Bên cạnh đó, căn cứ tình hình thực tế, UBND TP báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch biên chế hằng năm cho phù hợp.

Thành phố cũng tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ quan, đơn vị thuộc TP.

Gắn tinh giản biên chế với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cải cách chế độ tiền lương, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thu hút người có đức, có tài vào làm việc trong hệ thống chính trị.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, thực thi công vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Kim Thoa

https://nguoihanoi.vn/ha-noi-dat-muc-tieu-giam-2-377-vien-chuc-moi-nam-trong-giai-doan-2024-2026-76782.html