Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.

Theo đó, Thành phố phân bổ chi tiết 11.568.035 triệu đồng cho các nhiệm vụ, dự án đã đủ điều kiện bố trí vốn, trong đó có 103.031 triệu đồng hỗ trợ đầu tư xây dựng 2 dự án của 2 tỉnh Quảng Trị, Tuyên Quang.

Điều chỉnh, phân bổ 6.233.614 triệu đồng cho các dự án cấp Thành phố, gồm: Phân bổ 4.190.000 triệu đồng cho dự án thành phần 3 và điều hòa kế hoạch vốn năm 2024 đã giao giữa dự án thành phần 1.1 với dự án thành phần 2.1 của dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô; điều chỉnh, phân bổ 1.919.614 triệu đồng cho 60 dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp Thành phố; điều chỉnh, phân bổ 124.000 triệu đồng cho 3 dự án theo cơ chế đặc thù từ nguồn thu từ đất.

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024
Ảnh minh họa.

Thành phố phân bổ 5.231.390 triệu đồng cho 548 dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu, gồm: 1.011.000 triệu đồng cho 30 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; 355.250 triệu đồng cho 30 dự án mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; 390.690 triệu đồng cho 15 dự án trường THPT theo phân cấp; 1.341.465 triệu đồng cho 139 dự án xây dựng trường học (mầm non, tiểu học) đạt chuẩn; 71.850 triệu đồng cho 17 dự án chuyển tiếp nâng cấp tuyến y tế cơ sở; 1.524.350 triệu đồng cho 215 dự án tu bổ, tôn tạo di tích; 261.445 triệu đồng cho 50 dự án chuyển tiếp lĩnh vực hạ tầng kinh tế để hoàn thành; 275.340 triệu đồng cho 52 dự án xây dựng ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Nguồn vốn phân bổ, bổ sung cho các nhiệm vụ nêu trên từ dự nguồn cho các nhiệm vụ từ đầu năm (8.340.536 triệu đồng) và điều chỉnh giảm nguồn vốn bồi thường, tái định cư (3.227.499 triệu đồng).

Thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2024; tập trung tháo gỡ vướng mắc theo từng nhóm (giải phóng mặt bằng, quy hoạch, thủ tục pháp lý…), đặc biệt là với các dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2024 và 2023 kéo dài…

P.Ngân