Hà Nội dự kiến giảm khoảng 70 xã, phường, thị trấn sau sắp xếp đơn vị hành chính

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh cho biết, từ ngày 27/3 đến ngày 5/4, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính. Sau sắp xếp, thành phố Hà Nội dự kiến giảm khoảng 70 đơn vị hành chính cấp xã.

Thành phố Hà Nội có bao nhiêu xã, phường, thị trấn sẽ sáp nhập, việc sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư được thực hiện như thế nào… đang là những vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm. Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội – ông Trần Đình Cảnh đã dành cho phóng viên Báo Lao động Thủ đô cuộc trao đổi về những nội dung này.

Dự kiến hoàn thành sắp xếp trong quý 3/2024

Phóng viên: Xin ông cho biết, trong giai đoạn 2023 – 2025, thành phố Hà Nội dự kiến sắp xếp bao nhiêu đơn vị hành chính (ĐVHC)?

Ông Trần Đình Cảnh: Sau khi có Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 117/NQ-CP của Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo, UBND Thành phố xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện, hướng dẫn, chỉ đạo Ban Thường vụ, Ủy ban nhân dân (UBND) các quận, huyện, thị xã rà soát các phương án, tiêu chí để tiến hành đề xuất phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

Trong giai đoạn 2023 – 2025, theo tiêu chí diện tích và dân số, Hà Nội có 173 ĐVHC cấp xã (79 xã, 87 phường, 7 thị trấn) và quận Hoàn Kiếm thuộc diện phải sắp xếp; 12 ĐVHC cấp xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp.

Hà Nội dự kiến giảm khoảng 70 xã, phường, thị trấn sau sắp xếp đơn vị hành chính
Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh.

Tuy nhiên, với Hà Nội, việc sắp xếp còn dựa vào các tiêu chí của chính quyền đô thị, yếu tố lịch sử, truyền thống văn hóa, trình độ phát triển kinh tế, dân số, tốc độ phát triển đô thị…. Từ đó, các quận, huyện, thị xã đã xây dựng phương án cụ thể. 26/26 quận, huyện, thị xã có ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp đã xây dựng phương án trình UBND Thành phố.

Ngày 15/11/2023, UBND Thành phố đã ký ban hành Phương án số 01/PA-UBND tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của thành phố Hà Nội, trình Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Thành ủy thông qua. Với Phương án này, dự kiến tác động đến 156 xã, phường, thị trấn; giảm khoảng 70 ĐVHC cấp xã, phường, thị trấn; quận Hoàn Kiếm và 65 ĐVHC cấp xã (6 xã, 58 phường, 1 thị trấn) thuộc diện sắp xếp nhưng có yếu tố đặc thù nên không thực hiện sắp xếp.

Phương án này đã được báo cáo Bộ Nội vụ. Ngày 21/12/2023, Bộ Nội vụ đã có văn bản cơ bản thống nhất với phương án do UBND Thành phố trình, có điều chỉnh, bổ sung một số điểm. Bộ Nội vụ cũng yêu cầu đến 31/5/2024, thành phố Hà Nội phải hoàn thành đề án, gửi báo cáo Bộ Nội vụ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ thông qua; hoàn thành sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập các ĐVHC này trong quý 3/2024.

Tổ chức lấy ý kiến cử tri từ ngày 27/3 đến ngày 5/4

Phóng viên: Lộ trình thực hiện việc sắp xếp ĐVHC đến nay đang được thành phố Hà Nội triển khai thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông Trần Đình Cảnh: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị định 54/2018/NĐ-CP, Nghị định 66/2023/NĐ-CP quy định về lấy ý kiến cử tri trong việc sắp xếp các ĐVHC, căn cứ ý kiến của Bộ Nội vụ về Phương án sắp xếp ĐVHC của thành phố Hà Nội, Sở Nội vụ đã hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã lập danh sách, niêm yết danh sách cử tri, thời gian niêm yết tối thiểu 30 ngày, để tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với các xã, phường, thị trấn dự kiến sáp nhập, dự kiến phải sắp xếp.

Hà Nội dự kiến giảm khoảng 70 xã, phường, thị trấn sau sắp xếp đơn vị hành chính
Niêm yết danh sách cử tri để lấy ý kiến về việc sắp xếp ĐVHC tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân.

Cùng với đó, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo xây dựng hồ sơ, đề án sắp xếp; Sở Nội vụ chủ trì việc tổ chức đấu thầu, mời đơn vị có tư cách pháp nhân, có năng lực, lập hồ sơ cho các đơn vị và Thành phố.

Từ ngày 27/3 đến ngày 5/4, UBND các xã, phường, thị trấn sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri. Sau đó, UBND các quận, huyện, thị xã hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. UBND quận, huyện sẽ hoàn thành hồ sơ trình UBND Thành phố, chậm chất là ngày 15/4.

Từ 15/4 đến 30/4, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tập hợp, xây dựng, hoàn chỉnh hồ sơ Đề án, báo cáo Ban cán sự Đảng và tập thể UBND Thành phố để xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

Sau khi xong nội dung này, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố sẽ thông qua chủ trương, UBND Thành phố hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét vào ngày 15/5. Tiếp theo, Sở Nội vụ sẽ hoàn thiện hồ sơ để UBND Thành phố trình Chính phủ, Bộ Nội vụ và các cơ quan cấp trên để thông qua.

Ban Chỉ đạo Thành phố sẽ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Thành phố để phổ biến, quán triệt, hướng dẫn các nội dung này. Đồng thời, chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy hướng dẫn sắp xếp cán bộ chủ chốt, đặc biệt là phương án sắp xếp với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; định hướng sắp xếp cán bộ chủ chốt, cấp trưởng của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các chức danh liên quan.

UBND Thành phố cũng chỉ đạo Sở Tài chính hướng dẫn việc sắp xếp, sử dụng, khai thác hiệu quả tài sản, trụ sở, các thiết chế văn hóa cơ sở, cơ sở vật chất của các địa phương có sắp xếp ĐVHC.

Sở Nội vụ hướng dẫn các quận, huyện, thị xã sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, trong đó lưu ý tuyển dụng, bổ nhiệm công chức cấp xã đến công tác tại các cơ quan, đơn vị của cấp huyện còn thiếu; điều chuyển cán bộ, công chức ở đơn vị này sang đơn vị khác không chịu tác động của việc sắp xếp; giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ dôi dư gần đến tuổi nghỉ hưu có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi. Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội cũng đã ban hành nghị quyết về chế độ, chính sách hỗ trợ với cán bộ dôi dư sau sắp xếp.

Phóng viên: Xin ông cho biết, hiện nay, các đơn vị đã triển khai niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến về việc sắp xếp ĐVHC như thế nào?

Ông Trần Đình Cảnh: Sau khi có hướng dẫn của Sở Nội vụ, các quận, huyện đã triển khai rà soát rất nghiêm túc, từ ngày 25/2, đã niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn, điểm sinh hoạt của cộng đồng dân cư theo đúng quy định tại Nghị định 66/NĐ-CP. Trong đó, người tạm trú từ 6 tháng trở lên cũng sẽ được lấy ý kiến.

Đồng thời, các đơn vị cũng nắm bắt sát sao tình hình cử tri, nhân dân trên địa bàn, kịp thời có báo cáo, trao đổi để Sở Nội vụ hướng dẫn. Qua danh sách cử tri được niêm yết trong vòng 30 ngày, người dân kiểm tra thông tin, nếu phát hiện sai sót thì phản ánh ngay để chỉnh sửa hoặc bổ sung kịp thời.

Hà Nội dự kiến giảm khoảng 70 xã, phường, thị trấn sau sắp xếp đơn vị hành chính
Cử tri phường Kim Giang xem danh sách cử tri được niêm yết.

Nhập nguyên trạng số lượng cán bộ, công chức

Phóng viên: Ông có thể thông tin cụ thể hơn việc sắp xếp cán bộ, công chức sau sáp nhập sẽ được thực hiện như thế nào?

Ông Trần Đình Cảnh: Đối với công tác cán bộ, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 đã nêu rõ: Khi nhập hai bộ máy, ngoài những cán bộ, công chức chuyển công tác hoặc xin nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân, sẽ nhập nguyên trạng số lượng cán bộ, công chức của hai bên. Công tác cán bộ sẽ giải quyết từng bước theo lộ trình sau 5 năm từ khi quyết định hợp nhất có hiệu lực.

Trong đó, với những vị trí cán bộ chuyên trách của các đơn vị cấp xã phải sắp xếp ĐVHC (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng các đoàn thể), Thành phố sẽ có phương án và chỉ đạo các quận, huyện, thị xã tiến hành sắp xếp bảo đảm phù hợp. Các chức danh cấp phó và công chức của 2 đơn vị sáp nhập thì được giữ nguyên, nên những vị trí công việc mà họ đang đảm nhiệm sẽ được tiếp tục, không có gì thay đổi.

Nói chung, không có gì đáng lo ngại về việc cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp xã.

Phóng viên: Một trong những điều khiến người dân băn khoăn là thay đổi về giấy tờ nhân thân sau khi sáp nhập ĐVHC. Vậy, Thành phố dự kiến giải quyết vấn đề này như thế nào?

Ông Trần Đình Cảnh: Việc giải quyết chuyển đổi giấy tờ, thủ tục hành chính do sắp xếp ĐVHC cấp xã đã được Thành phố chỉ đạo Công an Thành phố chủ động thực hiện giải quyết cho người dân theo cơ chế Thành phố hỗ trợ toàn bộ. Người dân làm các loại giấy tờ như căn cước công dân, hộ khẩu hay các giấy tờ liên quan… thì sẽ được miễn phí hoàn toàn và trả kết quả nhanh gọn nhất có thể.

Thực tế trước đây trong giai đoạn 1 về sắp xếp ĐVHC cấp xã, các đơn vị đã hỗ trợ người dân theo hướng lực lượng Công an xuống các thôn, tổ dân phố để làm thủ tục chuyển đổi giấy tờ tùy thân cho người dân.

Từ kinh nghiệm đó, trong lần sắp xếp này, đối với toàn bộ giấy tờ thủ tục hành chính do thay đổi địa danh, tên gọi của ĐVHC, Ban chỉ đạo Thành phố sẽ chỉ đạo Công an Thành phố và các cơ quan chuyên môn thành lập các tổ công tác xuống trực tiếp thôn, tổ dân phố để hỗ trợ người dân với mục tiêu nhanh nhất có thể, không bị gián đoạn, tránh phiền hà.

Có thể nói, việc tổ chức thực hiện Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của thành phố Hà Nội đã được Ban Chỉ đạo, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo rất cụ thể, sâu sát, rõ lộ trình, tiến độ, nội dung và triển khai đồng bộ trên địa bàn Thành phố.

Phóng viên: Công tác tuyên truyền về việc sắp xếp ĐVHC được Thành phố thực hiện như thế nào để người dân hiểu và đồng thuận?

Ông Trần Đình Cảnh: Trong thời gian qua có một số trang báo điện tử thông tin chưa đầy đủ, toàn diện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quy trình thực hiện phương án sắp xếp ĐVHC, nên có sự hiểu lầm, tạo tâm lý và dư luận không tốt trong cán bộ cơ sở và nhân dân.

Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND Thành phố và Ban chỉ đạo Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền đầy đủ, toàn diện và kịp thời hơn để cán bộ cơ sở và nhân dân hiểu rõ mục tiêu, yêu cầu, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong tổ chức thực hiện.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

 

Phương Thảo