Hà Nội: Giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của phụ nữ

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 4463-CV/BTGTU về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao chất lượng phong trào phụ nữ và hiệu quả hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề nghị cơ quan, đơn vị tích cực tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 10/5/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa XVI) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ của Thành phố trong tình hình mới.
Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho trên 95% nữ công nhân viên chức lao động. (Ảnh: Phạm Diệp)
Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho nữ công nhân viên chức lao động. (Ảnh: Phạm Diệp)

Trong đó chú trọng tuyên truyền các giải pháp phòng ngừa, xử lý nghiêm minh, kịp thời hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của phụ nữ ngay ở cấp cơ sở.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp với các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức triển khai nhiều nội dung.

Đó là: Việc đổi mới toàn diện, đồng bộ về nội dung, phương thức hoạt động của hội phụ nữ, tham gia giải quyết những vấn đề mới, khó, được xã hội và phụ nữ quan tâm; vận động, tuyên truyền cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm cụ thể, theo hướng thiết thực, hiệu quả; phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hoàng Phúc
https://laodongthudo.vn/ha-noi-giai-quyet-kip-thoi-kien-nghi-chinh-dang-cua-phu-nu-155341.html