Hà Nội hoàn thành chọn sách giáo khoa lớp 4 để giảng dạy trong năm học 2023 – 2024

Theo lộ trình triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, năm học 2023 – 2024, học sinh lớp 4, lớp 8 và lớp 11 trên cả nước sẽ học sách giáo khoa mới.

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 năm học 2023 – 2024 của Hà Nội vừa tổ chức họp, bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa để đưa vào sử dụng ở các nhà trường.

SGK

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 năm học 2023-2024 do UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định thành lập. Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến.

Năm học 2023-2024 là năm học đầu tiên học sinh lớp 4 trên cả nước học theo sách giáo khoa mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023-2024 gồm 44 đầu sách giáo khoa của nhiều nhà xuất bản.

Trước đó, Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 8 và lớp 11 năm học 2023-2024 của thành phố Hà Nội cũng đã hoàn thành việc bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa mới.

KT

https://nguoihanoi.com.vn/ha-noi-hoan-thanh-chon-sach-giao-khoa-lop-4-de-giang-day-trong-nam-hoc-2023-2024-70251.html