Hà Nội hợp nhất Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, Đề án 06

Ngày 31/1, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 605/QĐ-UBND về việc hợp nhất Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ thành Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 Thành phố.

Theo Quyết định, Thành phố hợp nhất Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ thành Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 Thành phố.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh là Trưởng Ban Chỉ đạo. Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thường trực Ban Chỉ đạo gồm: Chánh Văn phòng UBND Thành phố – Thường trực chung của Ban Chỉ đạo. Giám đốc Sở Nội vụ – Thường trực công tác cải cách hành chính. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông – Thường trực công tác chuyển đổi số. Giám đốc Công an Thành phố – Thường trực Đề án 06 Thành phố…

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo gồm nghiên cứu, đề xuất UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch công tác các nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố phù hợp với các điều kiện đặc thù của Thủ đô và quy định pháp luật.

Hà Nội hợp nhất Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, Đề án 06
Ảnh minh họa.

Giúp UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính của Chính phủ, Thành phố.

Tham mưu, đề xuất UBND Thành phố sơ kết, tổng kết nhiệm vụ CCHC trong Chương trình số 01- CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch cải cách hành chính của UBND Thành phố. Định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo tình hình kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc đột xuất trong quá trình thực hiện hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Đề xuất UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và phê bình, xử lý đối với những tập thể, cá nhân có sai phạm, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nghiên cứu, đề xuất UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và thành phố thông minh.

Giúp UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, điều phối chung các Sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã trong việc thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và thành phố thông minh.

Tham mưu UBND Thành phố sơ kết, tổng kết Chương trình, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về chuyển đổi số; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và thành phố thông minh. Định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo tình hình kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc đột xuất trong quá trình thực hiện hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Xây dựng nội dung, chương trình công tác triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội phù hợp các điều kiện và quy định pháp luật trong từng giai đoạn.

Tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, Đề án 06 Thành phố triển khai các nội dung, nhiệm vụ cụ thể của Đề án 06; định kỳ hàng quý tổng hợp, sơ kết, tổng kết, báo cáo tình hình thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Theo dõi, đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và phê bình, xử lý đối với những tập thể, cá nhân có sai phạm, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

P.Ngân