Hà Nội: Kết quả tuyển sinh, đào tạo nghề liên tục tăng

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội cho biết, cùng với sự phát triển của hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp, kết quả tuyển sinh đào tạo nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng liên tục tăng lên trong thời gian qua. Giai đoạn 2008 – 2022, các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố thực hiện tuyển sinh đào tạo đạt 2.614.702 lượt người.

Theo báo cáo của Sở LĐTBXH, năm 2007, thành phố Hà Nội có 228 cơ sở dạy nghề. Đến 30/6/2023, toàn Thành phố có 360 cơ sở. Trong đó, có 307 đơn vị có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, gồm 68 trường cao đẳng, 57 trường trung cấp, 55 trung tâm giáo dục nghề nghiệp/dạy nghề và 128 doanh nghiệp, loại hình khác.

Ngoài ra, theo Quyết định số 1769/QĐ-BLĐTBXH ngày 25/11/2019 của Bộ LĐTBXH về việc phê duyệt ngành, nghề trọng điểm, trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2025, Hà Nội có 16 trường trung cấp, cao đẳng công lập thuộc Thành phố được lựa chọn 29 nghề trọng điểm (trong đó có 14 nghề cấp độ quốc tế, 11 nghề cấp độ ASEAN, 14 nghề cấp độ quốc gia).

Giai đoạn 2011 – 2015, Thành phố đã bố trí 87,2 tỷ đồng để hỗ trợ 3 trường đầu tư thiết bị đào tạo các nghề trọng điểm; giai đoạn 2016 – 2020, Thành phố đã bố trí 203 tỷ đồng hỗ trợ 8 trường cao đẳng để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo đối với các nghề trọng điểm theo chương trình chuyển giao và để trở thành trường chất lượng cao.

Hà Nội: Kết quả tuyển sinh, đào tạo nghề liên tục tăng
Ảnh minh họa

Cùng với sự phát triển của hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp, kết quả tuyển sinh đào tạo nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố cũng liên tục tăng lên, từ 117.000 lượt người năm 2008 lên 252.286 lượt người năm 2022 (tăng 115,62% trên cả giai đoạn).

Giai đoạn 2008 – 2010 bình quân mỗi năm đào tạo 115.353 lượt người; giai đoạn 2011 – 2022, bình quân mỗi năm đào tạo 187.813 lượt người. Tính chung trong giai đoạn 2008 – 2022, các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố thực hiện tuyển sinh đào tạo đạt 2.614.702 lượt người. Trong đó, trình độ cao đẳng là 287.299 lượt người (chiếm tỷ lệ 11%); trình độ trung cấp là 388.439 lượt người (chiếm tỷ lệ 14,8%); trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng là 1.938.964 lượt người (chiếm tỷ lệ 74,2%).

Riêng trong năm 2023, Thành phố đặt mục tiêu tuyển sinh và đào tạo cho 230.000 lượt người (Chia theo trình độ: Cao đẳng 25.500 lượt người, trung cấp 28.500 lượt người, sơ cấp và dưới 3 tháng 176.000 lượt người); phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào đạt 73,2%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 52,5%. 6 tháng đầu năm 2023, các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố đã tuyển sinh được 105.340/230.000 lượt người, đạt 45,8% kế hoạch tuyển sinh năm 2023.

Kết quả tuyển sinh, đào tạo nghề liên tục tăng trong những năm gần đây đã khẳng định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Thủ đô ngày càng được nâng cao, đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực cho thị trường lao động.

P.Diệp
https://laodongthudo.vn/ha-noi-ket-qua-tuyen-sinh-dao-tao-nghe-lien-tuc-tang-159079.html