Hà Nội: Không để xảy ra tình trạng công trình dở dang do thiếu vốn, nợ xây dựng

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1068/TB-UBND ngày 14/11 về kết luận của UBND Thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo về Kế hoạch đầu tư công.

Thông báo nêu, ngày 9/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì phiên họp của UBND Thành phố để xem xét cho ý kiến về Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật cơ cấu Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của thành phố Hà Nội; cập nhật điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 cấp Thành phố.

Sau khi nghe báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo thẩm tra của Văn phòng UBND Thành phố và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, UBND Thành phố thống nhất kết luận, thống nhất chủ trương đề xuất, rà soát tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu.

Để hoàn chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn, trình Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tại kỳ họp thứ 14, khoá XVI nhiệm kỳ 2021 – 2026 bảo đảm chất lượng, tiến độ, Chủ tịch UBND Thành phố lưu ý, bám sát thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII đã đề ra và các Chương trình của Thành uỷ, Nghị quyết HĐND Thành phố đã quyết nghị.

Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên đồng thời vẫn phải bảo đảm cơ cấu đầu tư hài hoà, hợp lý, hiệu quả giữa các địa bàn, lĩnh vực. Trong đó, bên cạnh tập trung đầu tư lĩnh vực hạ tầng giao thông, yêu cầu rà soát cân đối nguồn lực để thực hiện các chương trình, dự án giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách như việc cải thiện chất lượng không khí, xử lý nước thải, rác thải, ô nhiễm môi trường nước các hệ thống sông hồ; cải tạo, nâng cấp hệ thống đê điều, công trình thuỷ lợi… trên địa bàn ngay trong năm 2024.

Hà Nội: Không để xảy ra tình trạng công trình dở dang do thiếu vốn, nợ xây dựng
Ảnh minh họa.

Về nguồn vốn đầu tư, ưu tiên bổ sung vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ các huyện thực hiện để hoàn thành các Chương trình mục tiêu quốc gia, Kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực và hỗ trợ mục tiêu khác trên cơ sở xem xét, đánh giá kỹ năng lực, khả năng cân đối, bố trí đủ vốn đối ứng của huyện, thị xã đối với từng dự án để hoàn thành theo đúng tiến độ, không để xảy ra tình trạng công trình dở dang do thiếu vốn, nợ xây dựng cơ bản.

Báo cáo tình hình thanh quyết toán dự án hoàn thành và nợ xây dựng cơ bản đến nay, biện pháp xử lý đối với nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có), nhu cầu vốn năm 2024 để thanh quyết toán dự án hoàn thành.

Đối với các dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư (chưa phê duyệt dự án hoặc hết thời gian thực hiện), thực hiện đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, không xem xét cân đối và bố trí kế hoạch vốn năm 2024 khi chưa đủ thủ tục, điều kiện theo quy định.

Đồng thời Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu siết chặt kỷ luật kỷ cương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công của các đơn vị. Xem xét làm rõ trách nhiệm đối với các địa phương, đơn vị còn tình trạng chậm trễ trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, các đơn vị có tỷ lệ giải ngân cuối năm 2023 đạt thấp.

Đối với các nhóm dự án chuyển tiếp sử dụng vốn ngân sách Thành phố, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu đề xuất bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 theo phương án cập nhật, bổ sung kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021 – 2025 để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tại kỳ họp cuối năm, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn theo tiến độ thực tế triển khai, hoàn thành các dự án.

Đối với việc kéo dài thời gian bối trí vốn cho các dự án nhóm A, B, C cấp huyện và kéo dài thực hiện giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang 2024: bổ sung cơ sở pháp lý, lý do đề xuất phương án đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Nghiên cứu, rà soát, tham mưu UBND Thành phố cụ thể phương án điều chỉnh giảm nguồn vốn đã dự nguồn cho các dự án để chuẩn bị đầu tư, triển khai trong giai đoạn 2023 – 2025, nhưng đến tháng 12/2023 không thể phê duyệt chủ trương đầu tư để bổ sung kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ, dự án phát sinh và các dự án đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong giai đoạn 2021 – 2025; kinh phí còn lại chuyển vào dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội và Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND Thành phố.

P.Ngân