Hà Nội kiểm tra cải cách hành chính, chuyển đổi số tại 16 đơn vị

 Thành phố Hà Nội sẽ kiểm tra công tác Cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06 tại 16 đơn vị. Trong đó có: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân (UBND) các quận, huyện: Nam Từ Liêm, Hà Đông, Thường Tín, Phú Xuyên, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thạch Thất, Long Biên, Chương Mỹ, Thanh Oai…

Vừa qua, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06 thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 16/KH-BCĐ về kiểm tra công tác Cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Kế hoạch nêu rõ, thời gian kiểm tra từ ngày 1/1/2024 đến thời điểm kiểm tra; kiểm tra việc thực hiện qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý và kiểm tra qua báo cáo. Ban Chỉ đạo sẽ kiểm tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông và UBND các quận, huyện: Nam Từ Liêm, Hà Đông, Thường Tín, Phú Xuyên, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thạch Thất, Long Biên, Chương Mỹ, Thanh Oai.

Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận Một cửa quận Nam Từ Liêm. (Ảnh: Nguyễn Thành)
Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận Một cửa quận Nam Từ Liêm. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo sẽ kiểm tra công tác cải cách hành chính về việc triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ Thành phố giao tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 (cải cách thể chế; công tác chỉ đạo triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tình hình áp dụng, duy trì, mở rộng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và chuẩn hóa thủ tục hành chính theo quy trình ISO; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số).

Việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, tập trung vào những nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của cơ quan, đơn vị (tính đến thời điểm kiểm tra). Việc khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị năm 2023.

Về kiểm tra công tác chuyển đổi số, Ban Chỉ đạo sẽ kiểm tra hiện trạng về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tại cơ quan, đơn vị; việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được UBND Thành phố giao tại kế hoạch về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh năm 2024.

Kiểm tra công tác triển khai thực hiện Đề án 06 Thành phố, Ban Chỉ đạo sẽ tập trung kiểm tra công tác triển khai ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 5 nhóm tiện ích: Nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; nhóm phục vụ phát triển công dân số; nhóm hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; nhóm tiện ích phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Xác định bao nhiêu người dân đã được hưởng tiện ích; bao nhiêu người dân chưa được hưởng tiện ích đã được công bố; đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả triển khai thực hiện Đề án 06.

P.Ngân