Hà Nội: Lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, một trong những mục tiêu của Chương trình số 01 giai đoạn 2021-2025 là xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quán triệt quan điểm “dân là gốc”; lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Sáng 22/4, tại Hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt tuyên truyền 10 Chương trình công tác của Thành uỷ khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã truyền đạt đến đại biểu các nội dung của Chương trình số 01 về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến quán triệt những nội dung quan trọng của Chương trình số 01

Đánh giá về những kết quả đã đạt được của Đảng bộ thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2020, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho biết, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt kết quả toàn diện và quan trọng. Phương thức lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy Đảng được đổi mới. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền Thành phố được tăng cường.Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chương trình số 01-CTr/TU được tích hợp bởi 2 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVI gồm: Chương trình số 01-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020” và Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội ngày 26/4/2016 về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020”.

Ngoài ra, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt nhiều kết quả, tạo được sự thống nhất, đồng thuận, đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên rõ rệt. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, khắc phục cơ bản những hạn chế, tồn tại trong nhiều năm. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền được nâng cao, có chuyển biến tích cực.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp và Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố được đánh giá là điểm sáng trong cả nước. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội từ Thành phố tới cơ sở được đổi mới; Vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được phát huy rõ nét.

Cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, toàn diện, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng chỉ ra một số hạn chế khuyết điểm như: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở còn thấp; cá biệt, có cấp ủy mất vai trò lãnh đạo, để xảy ra những vụ việc nổi cộm, phức tạp, trở thành điểm nóng; tính chiến đấu, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình ở một số nơi còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ chưa đồng đều; ý thức, thái độ, trách nhiệm của một bộ phận chưa tốt, gây bức xúc trong dư luận. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt có biểu hiện suy thoái, cá biệt có đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bị kỷ luật và xử lý hình sự.

Bên cạnh đó, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội ở một số cơ sở còn hạn chế; Nội dung, hình thức vận động chưa phong phú, chưa sát đối tượng, hiệu quả thấp. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính của một số cấp ủy Đảng còn thiếu quyết liệt; Công tác phối hợp giữa các cấp, ngành chưa chặt chẽ; Thứ hạng một số chỉ số của Thành phố còn thấp (SIPAS, PAPI); Đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển sang tự chủ, sang công ty cổ phần còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra.

Quang cảnh hội nghị

Từ đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, mục tiêu của Chương trình số 01 giai đoạn 2021-2025 là tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng các cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Xây dựng hệ thống chính trị các cấp từ Thành phố đến cơ sở thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chính quyền đô thị; Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện tốt phương châm “gần dân, sát dân”, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”; quán triệt quan điểm “dân là gốc”; lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, nền công vụ chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, phục vụ Nhân dân; đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng nêu một số chỉ tiêu của Chương trình số 01. Theo đó, đến năm 2025, giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2021; tối thiểu có 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ so với năm 2015. Phấn đấu cung cấp dịch vụ công mức độ 4 đủ điều kiện, đạt 100%; tích hợp 60% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với Cổng dịch vụ công quốc gia. Phấn đấu 100% số hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn; phấn đấu có thêm 20% số lượng thủ tục hành chính được tinh gọn, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian và tiết giảm chi phí.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng cho biết, theo lộ trình, ngay trong năm 2021, Thành phố sẽ tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Chương trình số 01 đến các cấp ủy trực thuộc và các cơ quan, đơn vị trong toàn Thành phố. Từ năm 2021 đến năm 2024, sẽ tập trung tổ chức thực hiện các đề án, chuyên đề, kế hoạch công tác. Năm 2025, tổ chức kiểm tra, đánh giá tổng kết kết quả thực hiện chương trình.

Hoàng Phúc/laodongthudo.vn