Hà Nội nghiên cứu triển khai thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

UBND thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố về giải pháp triển khai thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 2787/UBND-SNV về việc thực hiện Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tại phiên họp thứ năm ngày 19/7/2023.

Hà Nội giao các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát thủ tục hành chính, tập trung vào các vướng mắc hiện nay ở các lĩnh vực như: đầu tư, nhà ở, thuế, đất đai, hải quan, giao thông vận tải… các thủ tục liên quan đến 3 động lực tăng trưởng là tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu.

Đánh giá việc thực hiện ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính, tổng hợp những khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gỡ trong quá trình thực hiện quyết định của UBND thành phố, bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cho cấp đó giải quyết.

VNeID

Rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi các quy định thủ tục hành chính liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để cắt giảm yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp không hợp lý trong công tác quản lý và thực hiện thủ tục hành chính; kiến nghị đề xuất phương án cắt giảm thành phần hồ sơ là phiếu lý lịch tư pháp tại các quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của sở, ban, ngành (nếu có).

Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Các sở, ngành thực hiện tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để thực hiện xây dựng các dịch vụ công trực tuyến (một phần hoặc toàn trình), các dịch vụ công trực tuyến đã được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố để tiếp tục đơn giản hóa các quy trình theo thẩm quyền; đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục, giấy tờ công dân và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Thành phố cũng tăng cường đối thoại, nhất là đối thoại với các doanh nghiệp, người dân; đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tổ chức tự kiểm tra (thường xuyên, đột xuất) việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, trong đó tập trung kiểm tra việc xây dựng, công khai và thực hiện các quy trình nội bộ trong việc giải quyết công việc… UBND thành phố cũng giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố về giải pháp triển khai thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID./.

Văn Thiện

https://nguoihanoi.vn/ha-noi-nghien-cuu-trien-khai-thi-diem-cap-phieu-ly-lich-tu-phap-tren-ung-dung-vneid-76417.html