Hà Nội: Phấn đấu đến năm 2025 có thêm 2.000 sản phẩm đạt OCOP 3 sao trở lên

Đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu có thêm 2.000 sản phẩm OCOP được chứng nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó, phấn đấu 3% sản phẩm tiềm năng 5 sao tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia.

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thành phố Hà Nội được thực hiện nhằm góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và dịch vụ nông thôn; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại nhằm quảng bá, tiêu thụ sản phẩm; phát triển kinh tế nông thôn trên cơ sở tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống của người dân, bảo tồn các giá trị văn hóa, bảo vệ cảnh quan và môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững.
Hà Nội: Phấn đấu đến năm 2025 có thêm 2.000 sản phẩm đạt OCOP 3 sao trở lên
Đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu có thêm 2.000 sản phẩm OCOP được chứng nhận đạt từ 3 sao trở lên.

Theo đó, Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 có thêm 2.000 sản phẩm OCOP được chứng nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó: phấn đấu 3% sản phẩm tiềm năng 5 sao đăng ký tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia; đánh giá, phân hạng lại các sản phẩm OCOP đã hết thời gian chứng nhận theo quy định.

Cùng đó, phấn đấu có ít nhất 50% làng nghề truyền thống được UBND Thành phố công nhận, đã và đang phát triển có chủ thể tham gia Chương trình OCOP, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao có sản phẩm OCOP;

Củng cố và nâng cấp ít nhất 50% sản phẩm OCOP đã được UBND Thành phố đánh giá và phân hạng; 100% chủ thể được bồi dưỡng, tập huấn về Chuơng trình OCOP; tỷ lệ lao động qua bồi dưỡng, tập huấn được cấp chứng chỉ làm việc tại các chủ thể OCOP đạt tối thiểu 25%; phấn đấu có ít nhất 70% chủ thể OCOP là tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp;

Có ít nhất 30% các chủ thể OCOP xây dựng hoặc tham gia liên kết chuỗi giá trị ổn định, hiệu quả; 100% các sản phẩm OCOP đuợc tham gia các sự kiện trưng bày, giới thiệu, quảng bá, kết nối giao thương sản phåm OCOP;

Cùng đó, Hà Nội cũng đặt ra mục tiêu mỗi huyện, thị xã xây dựng ít nhất 1 trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch; mỗi huyện, thị xã có ít nhất 1 sản phẩm OCOP thuộc nhóm “Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lich”; khuyến khích các quận có sản phẩm OCOP thuộc nhóm “Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch”; hằng năm mỗi quận, huyện, thị xã phát triển ít nhất 2 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP;

Phấn đấu 100% các trung tâm thưong mại, siêu thị tổng hợp giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Có ít nhất 50% chủ thể OCOP tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại (hệ thông siêu thi̟, cửa hàng tiện lợi, sàn giao dịch thương mại điện tử…).

Lương Hằng