Hà Nội: Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 40-45% trong 6 tháng đầu năm

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai kế hoạch về thực hiện và giải ngân dự án đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023, phấn đấu kết quả giải ngân đạt 40-45%.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1136/UBND-KTTH yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; các ban quản lý chuyên ngành thành phố và chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ bản cấp thành phố quán triệt và triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Công văn nêu rõ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08/CT-TTg; đồng thời thực hiện nghiêm các nội dung UBND Thành phố đã chỉ đạo từ đầu năm 2023 đến nay.

Hà Nội: Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 40-45% trong 6 tháng đầu năm
UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong đó, tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 2/3/2023 về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2022 và đẩy nhanh thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Theo đó, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để khắc phục tồn tại, hạn chế: Thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công chậm ở cấp thành phố và cấp huyện. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư phục vụ phát triển toàn diện kinh tế – xã hội.

Hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 kéo dài sang năm 2023. Phấn đấu hoàn thành giải ngân hết Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 theo quy định của Luật Đầu tư công. Đồng thời, bảo đảm mục tiêu, chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật. Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp của từng cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư; phân công rõ trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, thực hiện.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tỷ lệ giải ngân của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư đến hết niên độ ngân sách năm 2023 không đạt tối thiểu 90% kế hoạch được giao là một trong các tiêu chí để xem xét, đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ và việc không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm liên tiếp là một trong những trường hợp để xem xét miễn nhiệm cán bộ theo quy định tại Quyết định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Ban Chấp hành Trung ương.

UBND Thành phố cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 20/3/2023 của UBND Thành phố về thực hiện và giải ngân dự án đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023. Qua đó đạt được mục đích, yêu cầu: Kết quả giải ngân Kế hoạch đầu tư công toàn Thành phố đến hết 6/2023 đạt 40-45%, phấn đấu kết quả giải ngân năm 2023 đạt 95-100%.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư có biện pháp để thực hiện giải ngân kế hoạch vốn theo lộ trình đã xây dựng; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án, hoàn thành nhiệm vụ này trong 6 tháng đầu năm 2023. Xây dựng chi tiết kế hoạch giải ngân từng quý giao theo đầu mối các chủ đầu tư.

Phương Ngân