Hà Nội phấn đấu nông thôn không còn hộ nghèo và trở thành nơi đáng sống

Theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tầm nhìn đến năm 2050, phấn đấu nông thôn không còn hộ nghèo và trở thành nơi đáng sống, văn minh, xanh, sạch, đẹp với điều kiện sống, thu nhập dân cư nông thôn tiệm cận và kết nối chặt chẽ, hài hoà với đô thị.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch hành động số 272/KH-UBND về thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, kế hoạch xác định rõ mục đích, quan điểm, mục tiêu của thành phố Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững trong thời gian tới.

Đáng chú ý, Thành phố sẽ tập trung phát triển nền nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, hiện đại, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh; nâng cao giá trị gia tăng, sản xuất hàng hóa quy mô lớn trên cơ sở phát huy các lợi thế của từng địa phương; phát triển theo hướng nông nghiệp “xanh”, ứng dụng công nghệ cao, thông minh để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh cao, tham gia chuỗi giá trị trong nước và hội nhập quốc tế.

Hà Nội phấn đấu nông thôn không còn hộ nghèo và trở thành nơi đáng sống
Diện mạo huyện Phúc Thọ ngày càng khang trang.

Cùng với đó, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống, vai trò và vị thế của người tham gia sản xuất nông nghiệp. Phát triển nông thôn toàn diện, hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa, có cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội đồng bộ và tiệm cận với khu vực đô thị; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng nông thôn mới sáng, xanh, sạch, đẹp, an ninh trật tự được bảo đảm, có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ và từng bước hiện đại; xây dựng thành công các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu trên cơ sở đặc thù, lợi thế, thế mạnh của từng địa phương…

Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2030: tốc độ tăng trưởng GRDP nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 2,5 – 3%/năm, tốc độ tăng năng suất lao động trung bình: 7-7,5%; tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên 70%.

Tỷ lệ giá trị sản xuất trồng trọt mỗi năm tăng 0,4 – 0,7% trở lên; Tỷ lệ giá trị sản phẩm trồng trọt được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết bền vững đạt từ 45% trở lên. Phấn đấu diện tích sản xuất thực hành nông nghiệp tốt 30-40%, nông nghiệp hữu cơ đạt khoảng 2-3% tổng diện tích gieo trồng.

Tỷ lệ giá trị sản xuất chăn nuôi tăng từ 4,5-5,5%/năm; sản xuất thủy sản tăng bình quân mỗi năm từ 3,5 – 4,5%; tỷ lệ huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới là 100%, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên 40%; thu nhập của người dân khu vực nông thôn trên 80 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 80%; Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm thường xuyên trên 95%.

Hà Nội cũng sẽ phát triển nền nông nghiệp “xanh”, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường nông thôn. Nâng tỷ lệ cây xanh đạt 10-15m2/người; bảo đảm tỷ lệ độ che phủ rừng ổn định khoảng 6,2%.

Tầm nhìn đến năm 2050, phấn đấu đưa ngành nông nghiệp Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, trở thành một trong những tỉnh, Thành phố có nền nông nghiệp công nghệ cao của cả nước gắn với công nghiệp chế biến nông sản hiện đại, hiệu quả, thân thiện với môi trường.

“Nông thôn không còn hộ nghèo và trở thành nơi đáng sống, văn minh, xanh, sạch, đẹp với điều kiện sống, thu nhập dân cư nông thôn tiệm cận và kết nối chặt chẽ, hài hoà với đô thị”, Kế hoạch nêu rõ.

Ngân Phương