Hà Nội phấn đấu thành lập mới 1.000 Hợp tác xã vào năm 2030

Từ nay đến năm 2030, Hà Nội phấn đấu có hơn 3.000 Hợp tác xã (HTX) và sẽ thành lập mới 1.000 HTX và 15 liên hiệp HTX trở lên.

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 222/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn tới.

Kế hoạch số 222/KH-UBND hướng đến mục tiêu củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các Tổ hợp tác, HTX. Đẩy mạnh liên kết, hợp tác dựa trên quan hệ lợi ích, áp dụng phương thức quản lý mới hiệu quả, trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tự nguyện cùng có lợi. Đồng thời, nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả, thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ gia đình, cá nhân tham gia. Nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ hợp tác, HTX; phát triển kinh tế tập thể, HTX gắn với khoa học – công nghệ…

Hà Nội phấn đấu thành lập mới 1.000 Hợp tác xã vào năm 2030
Hà Nội đặt ra mục tiêu tới năm 2023 sẽ thành lập mới 1.000 HTX. (Ảnh minh họa: Lương Hằng)

Theo đó, Hà Nội phấn đấu đến năm 2030 sẽ có hơn 3.000 HTX trên địa bàn Thành phố và thành lập mới được từ 1.000 HTX và 15 liên hiệp HTX trở lên; 100% số HTX, Quỹ tín dụng nhân dân, liên hiệp HTX hoạt động theo quy định của Luật HTX năm 2012. Số HTX hoạt động đạt loại tốt, khá chiếm từ 70% trở lên. Đồng thời, phát triển ít nhất 250 mô hình HTX ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị. Xử lý dứt điểm các HTX đã ngừng hoạt động…

Để đạt được mục tiêu theo Kế hoạch số 222/KH-UBND, UBND thành phố Hà Nội đề ra 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó, yếu tố đầu tiên là nhận thức đúng, đầy đủ về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quẩn lý nhà nước đối với kinh tế tập thể. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, xã hội – nghề nghiệp và Liên minh HTX đối với phát triển kinh tế tập thể.

Lương Hằng
https://laodongthudo.vn/ha-noi-phan-dau-thanh-lap-moi-1000-hop-tac-xa-vao-nam-2030-160089.html