Hà Nội: Phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội từ Thành phố đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo sẽ tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2022 và các năm tiếp theo.

Ngày 30/6, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ký ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII.
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thành)
Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Theo đó, Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XVII) họp trong hai ngày 28 và 29/6 xem xét, thảo luận các nội dung quan trọng.

Với tinh thần làm việc dân chủ, khoa học, trách nhiệm, hiệu quả, Hội nghị đã nghiêm túc thảo luận và thống nhất quyết nghị thông qua 7 tờ trình, báo cáo.

Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố ghi nhận, đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố đã chuẩn bị tốt nội dung các báo cáo, tờ trình, chương trình kỳ họp bảo đảm kỹ lưỡng, khoa học và chất lượng.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố cơ bản thống nhất với Tờ trình dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời, giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cơ quan tiếp thu tối đa ý kiến tham gia của các đại biểu để hoàn thiện Chương trình hành động và ban hành theo Quy chế làm việc của Thành ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố cơ bản thống nhất đối với các báo cáo, tờ trình do Ban Cán sự đảng UBND Thành phố trình tại hội nghị, gồm 6 nội dung: Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 ngân sách cấp Thành phố; báo cáo về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công và kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của Thành phố; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Thành phố; phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương của thành phố Hà Nội; báo cáo về tình hình triển khai và tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố; chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND Thành phố, các cơ quan chức năng rà soát, tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các đại biểu, hoàn thiện báo cáo, tờ trình để trình Hội đồng nhân dân Thành phố theo đúng thẩm quyền và đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội từ Thành phố đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo sẽ tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022 và các năm tiếp theo, đặc biệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hoàng Phúc