Hà Nội: Quyết định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đối với đối tượng chính sách cao hơn, ngoài quy định của các cơ quan có thẩm quyền phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương.

Đây là một trong các nội dung được chỉnh lý mới nhất của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), đang được Bộ Tư pháp, thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan phối hợp hoàn thiện, sau khi được Quốc hội khóa XV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 vừa qua.

Theo dự thảo mới, thành phố Hà Nội có trách nhiệm xây dựng hệ thống chính sách xã hội, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội của Thủ đô bảo đảm đa dạng, toàn diện, hiện đại, bền vững, bao phủ toàn dân; phù hợp với từng nhóm đối tượng và khả năng ngân sách địa phương của thành phố Hà Nội.

Mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận tối đa các dịch vụ xã hội thiết yếu về y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, trợ giúp xã hội, trợ giúp pháp lý, nước sạch, nhà ở xã hội, tiếp cận thông tin.

Hà Nội: Quyết định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
Các cơ quan chức năng đang tích cực hoàn thiện Luật Thủ đô (sửa đổi)

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quyết định các chính sách xã hội sau đây: Bố trí ngân sách để hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm, vay mua nhà ở xã hội, hỗ trợ công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp vay mua nhà ở xã hội.

Việc hỗ trợ đất sản xuất cho hộ dân tộc thiểu số nghèo sinh sống ở xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi làm nghề nông, lâm nghiệp không có hoặc thiếu từ 50% đất sản xuất trở lên. Trường hợp không bố trí được đất sản xuất thì hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm việc làm; hỗ trợ học phí học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng cho người học thường trú tại Hà Nội.

Đồng thời, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quyết định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: 100% đối với người thuộc hộ nghèo; tối thiểu 60% đối với người thuộc hộ cận nghèo; tối thiểu 20% đối với các đối tượng khác. Hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm y tế đối với người khuyết tật, người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đối với đối tượng chính sách cao hơn, ngoài quy định của các cơ quan có thẩm quyền phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương.

Hỗ trợ khám sức khỏe miễn phí hằng năm cho người cao tuổi thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kinh phí thực hiện việc khám sức khỏe được bảo đảm thực hiện từ ngân sách địa phương của thành phố Hà Nội, nguồn xã hội hóa theo lộ trình phù hợp.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định đối tượng, nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách xã hội, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội của thành phố Hà Nội; bố trí ngân sách phù hợp với điều kiện thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của thành phố Hà Nội để thực hiện các nhiệm vụ quy định nêu trên.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ quỹ đất, hạn mức đất ở và khả năng ngân sách, xem xét, quyết định giao đất để làm nhà ở cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống tại xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Thành phố chưa có đất ở; trường hợp người dân đã có đất ở nhưng chưa có nhà hoặc nhà bị dột nát thì hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà phù hợp với điều kiện, tập quán ở địa phương.

Phương Thảo