Hà Nội: Quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2023

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TU Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) họp từ ngày 26/4 đến 27/4/2023 tại trụ sở Thành ủy Hà Nội.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười hai, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII
Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Sau khi xem xét và thảo luận các tờ trình, đề án, báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố cơ bản tán thành với nội dung các báo cáo, tờ trình, đề án do Ban Cán sự đảng UBND Thành phố trình tại Hội nghị, gồm: Định hướng nghiên cứu Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065); Đề cương định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Báo cáo tình hình và đề xuất các chính sách trong việc xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố giao Ban Cán sự đảng UBND Thành phố nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến thảo luận của các đại biểu và báo cáo tiếp thu, giải trình của các cơ quan, đơn vị có liên quan để hoàn chỉnh các tờ trình, báo cáo, đề án nêu trên và triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy trình, quy định và đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra.

Hội nghị cũng cơ bản thống nhất với các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc số 05-QC/TU ngày 15/6/2022 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy khóa XVII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) do Ban Thường vụ Thành ủy trình. Giao Ban Thường vụ Thành ủy nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến thảo luận của các đại biểu và báo cáo tiếp thu, giải trình của Ban Thường vụ Thành ủy để rà soát, hoàn thiện dự thảo Quy chế làm việc mới của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy khóa XVII (nhiệm kỳ 2020 – 2025), chỉ đạo ban hành và tổ chức triển khai, thực hiện theo quy định.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố theo đề xuất của Ban Thường vụ Thành ủy.

Cụ thể, Điều chỉnh chuyển cuộc giám sát về công tác cán bộ thành cuộc kiểm tra về công tác cán bộ với nội dung như sau: Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Thành ủy về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo”; Quy định số 07-QĐ/TU ngày 17/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố”; Quy định số 05-QĐ/TU ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố” và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Hà Nội: Quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2023
Nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của năm 2023 và của cả nhiệm kỳ. (Ảnh: Hữu Duyên)

Các nội dung khác giữ nguyên theo Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 30/11/2022 của Thành ủy. Giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo việc hoàn thiện, ban hành Kế hoạch điều chỉnh và tổ chức triển khai, thực hiện theo quy định.

Giao Ban Thường vụ Thành ủy căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố để chỉ đạo xây dựng và ban hành Kết luận của Hội nghị làm cơ sở cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức triển khai thực hiện.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội từ thành phố đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo, quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu, hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, đề án, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua theo đúng kế hoạch đề ra nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của năm 2023 và của cả nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Hoàng Phúc