Hà Nội sẽ kiểm tra kỷ cương, kỷ luật tại 10 tổ chức Đảng năm 2024

Chiều 23/11, tại Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVII), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết đã trình bày Tờ trình về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; căn cứ Quy định số 22-QĐ/TƯ, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng dự thảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố năm 2024 để trình, xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

Theo đó, Đảng bộ Thành phố thực hiện đồng bộ 2 nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thường xuyên và kiểm tra, giám sát chuyên đề.

Hà Nội sẽ kiểm tra kỷ cương, kỷ luật tại 10 tổ chức Đảng năm 2024
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết trình bày tờ trình tại hội nghị.

Đối với kiểm tra, giám sát thường xuyên, sẽ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công phụ trách, các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, đôn đốc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời chỉ đạo và giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, phức tạp của cơ sở.

Định kỳ hằng quý, 6 tháng, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy sẽ tổ chức hội nghị giao ban với các quận, huyện, thị xã; các ban Đảng Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội Thành phố; các hội nghị chuyên đề để kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện, kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc và định hướng lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch công tác.

Đối với kiểm tra, giám sát chuyên đề, Ban Thường vụ Thành ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thực hiện 2 cuộc giám sát và 1 cuộc kiểm tra.

Cụ thể, sẽ giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy, trọng tâm là công tác quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội gắn với nội dung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường của Chương trình số 05-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy; thời gian thực hiện: Quý I-2024.

Đối tượng giám sát là 5 Ban Thường vụ quận, huyện, thị ủy; Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và đảng viên là người đứng đầu tổ chức Đảng, địa phương, đơn vị được giám sát.

Hà Nội sẽ kiểm tra kỷ cương, kỷ luật tại 10 tổ chức Đảng năm 2024
Đại biểu tham dự hội nghị

Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”; thời gian thực hiện: Quý I-2024.

Đối tượng giám sát gồm 6 tổ chức Đảng (một số Ban Thường vụ quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; Đảng ủy và tập thể lãnh đạo một số sở, ngành thành phố) và đảng viên là người đứng đầu tổ chức Đảng, địa phương, đơn vị được giám sát.

Theo Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024, Thành ủy Hà Nội cũng sẽ kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội; thời gian thực hiện: Quý II-2024.

Đối tượng kiểm tra là 10 tổ chức Đảng (một số Ban Thường vụ quận, huyện, thị ủy; đảng ủy, tập thể lãnh đạo sở, ban, ngành) và đảng viên là người đứng đầu tổ chức Đảng, địa phương, đơn vị được kiểm tra.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết cũng cho biết, căn cứ tình hình thực tế, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Thành ủy Hà Nội có thể được bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố năm 2024.

Trần Vũ