Hà Nội sẽ kiến nghị Trung ương triển khai 74 nội dung để thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW

Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 và đến năm 2045 cơ bản bám sát theo các chỉ tiêu cụ thể được nêu trong Nghị quyết 15; đồng thời, có bổ sung các chỉ tiêu về kinh tế – xã hội đã được nêu trong Báo cáo của Thành ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ.

Tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, ngày 28/6, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy trình bày Tờ trình và Dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Dự thảo Chương trình xác định 4 nội dung mục đích, yêu cầu, trong đó nêu rõ, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô Hà Nội, quyết tâm đưa Nghị quyết 15-NQ/TW đi vào cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trình bày Tờ  trình và Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Thành ủy Hà Nội
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trình bày Tờ trình và Dự thảo Chương trình hành động. (Ảnh: Văn Hùng)

Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 và đến năm 2045 cơ bản bám sát theo các chỉ tiêu cụ thể được nêu trong Nghị quyết 15; đồng thời, có bổ sung các chỉ tiêu về kinh tế – xã hội đã được nêu trong Báo cáo của Thành ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Dự thảo Chương trình cơ bản bám sát 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu trong Nghị quyết 15. Đồng thời, cụ thể hóa, bổ sung, làm rõ nội hàm từng nhiệm vụ, giải pháp thông qua chắt lọc các nội dung nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong Báo cáo của Thành ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TƯ, 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII và một số Nghị quyết, chủ trương mới của Thành ủy thời gian qua.

Đáng chú ý, theo 4 phụ lục kèm theo Dự thảo Chương trình, có 132 nhiệm vụ, đề án trọng tâm đã được xác định cụ thể để ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Hà Nội cũng kiến nghị các cơ quan trung ương triển khai 74 nội dung nhằm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW.

Đề cập đến nội dung này trong phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, để triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 79 ngày 26/5/2022.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Văn Hùng)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Văn Hùng)

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, thực hiện nhiệm vụ được giao, với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, trên cơ sở 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, tình hình thực tiễn của Thành phố và tham khảo kết cấu, nội dung các chương trình, kế hoạch trước đây của Thành ủy và chương trình, kế hoạch vừa qua của một số tỉnh, thành ủy về việc thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, các cơ quan soạn thảo đã xây dựng Dự thảo Chương trình hành động xin ý kiến của tập thể Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy để tổng hợp, hoàn thiện như Dự thảo Chương trình…

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, để Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị được triển khai thực hiện hiệu quả và sớm đi vào cuộc sống, các đại biểu tham gia Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố lần này nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ, tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể về kết cấu, nội dung Chương trình hành động đảm bảo bao quát đầy đủ và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu tại Nghị quyết 15. Đồng thời phải gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng lớn, khâu đột phá và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu tại Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ Thành phố, 10 Chương trình công tác của Thành ủy và tình hình thực tiễn.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến thiết thực về dự kiến danh mục các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, đề án phân công cho các cơ quan, đơn vị thực hiện, thời gian triển khai, thời gian hoàn thành tại phụ lục kèm theo, đảm bảo Chương trình khi ban hành phải xứng tầm với vị trí, vai trò của Thủ đô như Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị đã nêu, đúng với thực tiễn của Thành phố và khả thi trong tổ chức thực hiện.

Hoàng Phúc
https://laodongthudo.vn/ha-noi-se-kien-nghi-trung-uong-trien-khai-74-noi-dung-de-thuc-hien-nghi-quyet-15-nqtw-142283.html