Hà Nội sơ kết việc thực hiện một số nội dung quan trọng về công tác xây dựng Đảng

Ngày 8/5, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện 3 văn bản quan trọng của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (gồm: Đề án số 20-ĐA/TU, Quy định số 09-QĐ/TU và Kế hoạch số 121-KH/TU). Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Đề án số 20-ĐA/TU, ngày 24/10/2022 về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới”; Quy định số 09-QĐ/TU, ngày 24/10/2022 “Một số vấn đề về công tác quản lý đảng viên; rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng thuộc Đảng bộ Thành phố”; Kế hoạch 121-KH/TU, ngày 22/12/2022 “Triển khai và ứng dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử và Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, các cấp ủy Đảng từ Thành phố đến cơ sở đã nỗ lực, tập trung quyết liệt chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Sau hơn 1 năm triển khai bước đầu đã đạt được kết quả tích cực.

Cụ thể, các quận, huyện, thị ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã tổ chức quán triệt nội dung các văn bản của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên đảm bảo thực hiện nghiêm túc, toàn diện, thống nhất.

Công tác phát triển đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, trình độ học vấn và chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ đảng viên mới ngày càng nâng cao; độ tuổi và cơ cấu nghề nghiệp tương đối phù hợp; công tác tạo nguồn, phát triển đảng trong học sinh, sinh viên đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tăng cường “sức trẻ” cho Đảng và đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ.

Quy trình thủ tục kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức, chuyển sinh hoạt Đảng cho đảng viên, phát thẻ đảng viên, đề nghị tặng Huy hiệu Đảng được quan tâm thực hiện, chất lượng đảng viên từng bước được nâng lên.

Cùng với đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và duy trì thực hiện tốt nề nếp sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; công tác quản lý đảng viên có chuyển biến, đảm bảo chặt chẽ, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tích cực, chủ động, tập trung tìm nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên, cụ thể hóa tiêu chuẩn đảng viên, đề ra các chủ trương, biện pháp phù hợp trong công tác quản lý, thường xuyên phối hợp với cấp ủy địa phương, trao đổi, nắm tình hình cán bộ, đảng viên theo định kỳ và đột xuất để phục vụ cho công tác đánh giá, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quản lý đảng viên thông qua hoạt động thực tiễn hàng ngày trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng bộ Thành phố.

Đáng chú ý, việc ứng dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử của Đảng bộ Thành phố đã giúp các đảng viên dễ dàng tiếp cận với chủ trương, chính sách của Đảng cũng như chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; đặc biệt trong việc cung cấp thông tin chính thống cho cán bộ, đảng viên góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, ý chí và hành động.

Việc triển khai thực hiện phần mềm Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên đã giúp các cấp ủy cơ sở giảm tải thời gian tra cứu thông tin, hồ sơ đảng viên; tạo sự thống nhất, đồng bộ trong việc sử dụng các mẫu văn bản trong nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ Thành phố.

Dù vậy, báo cáo của Thành ủy Hà Nội cũng nêu rõ những tồn tại hạn chế sau hơn 1 năm triển khai thực hiện. Trong đó, một số Đảng bộ còn lúng túng trong tổ chức thực hiện; việc tuyên truyền, quán triệt còn thiếu sâu sắc; chưa thực sự coi trọng công tác tạo nguồn để bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Bên cạnh đó, việc sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề còn ít, nề nếp sinh hoạt chưa đảm bảo, đặc biệt là ở các chi bộ thuộc tổ chức Đảng doanh nghiệp; việc ghi chép biên bản sinh hoạt còn sơ sài, chưa phản ánh đúng diễn biến buổi sinh hoạt và số đảng viên tham dự, gây khó khăn trong việc quản lý đảng viên.

Việc đăng tin bài, văn bản, tài liệu trên ứng dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử tại một số Đảng bộ còn chưa thường xuyên; tỉ lệ đăng tải tin, bài về công tác xây dựng Đảng chưa nhiều, chưa tạo sức hút để đảng viên xem, tra cứu thông tin

Trên cơ sở đánh giá thực tiễn và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, Thành ủy Hà Nội đã chỉ ra 5 bài học kinh nghiệm và 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục triển khai thực hiện bài bản 3 văn bản quan trọng này, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Hoàng Phúc