Hà Nội tặng giấy khen cho 60 gia đình văn hóa tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam

Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 510-QĐ/SVHTT ngày 21/6/2023 về việc tặng giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2023.

lich-su-y-nghia-cua-ngay-gia-dinh-viet-nam-2861498631997.jpg

Hà Nội tặng giấy khen cho 60 gia đình văn hóa tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 

Căn cứ quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội;

Thực hiện Kế hoạch số 399/KH-SVHTT ngày 1/6/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tuyên dương các gia đình truyền thống, gia đình văn hóa – hạnh phúc tiêu biểu Thủ đô năm 2023;

Xét đề nghị của Trưởng phòng xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình tại Tờ trình số 78/TTr-NSVH ngày 19/6/2023 và đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.

Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội quyết định tặng giấy khen cho 60 gia đình văn hóa tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6. Trong đó, mỗi quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội có 2 gia đình sẽ được nhận giấy khen nhân dịp này.

Đây là các gia đình có thành tích nổi bật trong các lĩnh vực văn hóa-xã hội, phát triển kinh tế, hoạt động nhân đạo từ thiện, gia đình không bạo lực, gia đình không vi phạm pháp luật, gia đình không tệ nạn xã hội, gia đình không trẻ em suy dinh dưỡng, gia đình hiếu học, gia đình làm kinh tế giỏi…, đồng thời là gương sáng trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Hà Nội.

Hướng tới Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội hy vọng sẽ tạo sự lan tỏa và tôn vinh giá trị truyền thống nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành và toàn xã hội thực hiện tốt nếp sống văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc; đảm bảo kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp và tiếp thu các giá trị văn minh, tiến bộ, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển gia đình Việt Nam trong tình hình mới./.

Kim Thoa

Hà Nội tặng giấy khen cho 60 gia đình văn hóa tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (nguoihanoi.com.vn)