Hà Nội: Tập trung thực hiện hiệu quả 10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính

Từ nay đến cuối năm 2022, thành phố Hà Nội sẽ tập trung thực hiện hiệu quả 10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính (CCHC). Trong đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả trong công tác CCHC gắn với việc thực hiện chủ đề công tác năm.

Theo đó, báo cáo đã đánh giá đầy đủ, toàn diện về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC. Kết quả thực hiện cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số…

Nhìn chung, các cấp, các ngành của Thành phố đều xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2022 đó là năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Thành phố cũng tiếp tục tập trung cho các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền (PAPI, SIPAS, PAR INDEX).

Hà Nội: Tập trung thực hiện hiệu quả 10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính
Thành phố Hà Nội tiếp tục tập trung cho các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền (PAPI, SIPAS, PAR INDEX).

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm chỉ đạo, triển khai ngay từ đầu năm 2022, tạo chuyển biến tích cực trong việc thực thi công vụ và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 14/01/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2022. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính của công dân, tổ chức và việc tiếp công dân được duy trì thường xuyên, bảo đảm đúng quy định; không có phản ánh kiến nghị về thái độ ứng xử không phù hợp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động…

Phát huy kết quả đạt được, từ nay đến cuối năm 2022, Thành phố sẽ tập trung thực hiện hiệu quả 10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC. Trong đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả trong công tác CCHC gắn với việc thực hiện chủ đề công tác năm 2022.

Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch CCHC năm 2022 của UBND Thành phố. Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS). Triển khai kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố năm 2022.

Thành phố cũng tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các TTHC; công bố, công khai các quy định các TTHC, trọng tâm là quy hoạch, đất đai, đầu tư, tư pháp, y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội, lao động, thuế…; rà soát, thống kê, tổng hợp xây dựng quy chế phối hợp thực hiện liên thông các TTHC trong các lĩnh vực: Đầu tư, xây dựng, tài nguyên – môi trường. Triển khai việc thực hiện phân cấp, phân quyền trong giải quyết TTHC đối với lĩnh vực đất đai, đảm bảo ủy quyền triệt để cho chi nhánh trực thuộc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với một số trường hợp theo quy định.

Cùng với đó, Thành phố sẽ tăng cường kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC gắn với việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-UBND, trong đó chú trọng kiểm tra đột xuất, tái kiểm tra việc khắc phục tồn tại được chỉ ra từ đợt kiểm tra trước đây, đặc biệt là những vấn đề tồn tại, còn hạn chế trong thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, quy trình giải quyết công việc nội bộ, quy trình giải quyết TTHC trong một số lĩnh vực. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật và trách nhiệm thực thi công vụ, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức…

Phương Thúy – Hà Chi
https://laodongthudo.vn/ha-noi-tap-trung-thuc-hien-hieu-qua-10-nhiem-vu-trong-tam-trong-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-137815.html