Hà Nội thành lập Tổ công tác xây dựng, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Tổ công tác xây dựng, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) của thành phố Hà Nội gồm 20 thành viên. Trong đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn là Tổ trưởng.

Vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Quyết định số 4430/QĐ-UBND về thành lập Tổ công tác xây dựng, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Theo Quyết định, Tổ công tác gồm 20 thành viên, trong đó: Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn là Tổ trưởng; Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Ngô Anh Tuấn là Tổ phó. Ngoài ra, UBND Thành phố mời đại diện lãnh đạo Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp); các ban của Hội đồng nhân dân Thành phố (Ban Pháp chế, Ban Kinh tế – Ngân sách, Ban Văn hóa – Xã hội) tham gia với tư cách thành viên Tổ công tác; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành trung ương tham gia với tư cách chuyên gia.

Hà Nội thành lập Tổ công tác xây dựng, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)
Ảnh minh họa.

Tổ công tác có trách nhiệm tham mưu lãnh đạo Thành phố phối hợp với các cơ quan trung ương trong nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); bổ sung đánh giá tác động chính sách và xây dựng văn bản quy định chi tiết trong dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm với chuyên gia, nhà khoa học, người làm công tác thực tiễn; thực hiện truyền thông các chính sách và nội dung dự thảo Luật nhằm tạo đồng thuận của xã hội, người dân, tổ chức, cơ quan có liên quan và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo Luật.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Tổ trưởng Tổ công tác phân công. Giúp việc cho Tổ công tác là Tổ giúp việc do Tổ trưởng Tổ công tác quyết định thành lập.

Các văn bản Tổ trưởng Tổ công tác ký sử dụng con dấu của UBND Thành phố; các văn bản Tổ phó Tổ công tác ký sử dụng con dấu của Sở Tư pháp. Tổ công tác xây dựng, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

P.Ngân
https://laodongthudo.vn/ha-noi-thanh-lap-to-cong-tac-xay-dung-chinh-ly-du-thao-luat-thu-do-sua-doi-160151.html