Hà Nội thu ngân sách năm 2023 ước đạt trên 400 nghìn tỷ đồng

Trong năm 2023, thu ngân sách của Thành phố đạt cao vượt 13,5% dự toán. Tổng thu ước đạt 400.421 tỷ đồng, đảm bảo chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi hỗ trợ người lao động và đối tượng sử dụng lao động, chi đảm bảo an sinh xã hội.

Các chỉ tiêu đạt cao hơn mức chung cả nước

Sáng 5/12, tại Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Lê Hồng Sơn trình bày Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 của thành phố Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, kinh tế – xã hội của Thủ đô năm 2023 cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát, 18/23 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch: Giảm số hộ nghèo so với năm trước (đạt 34.4% – kế hoạch là 30%). Thu ngân sách đạt cao vượt 13.5% dự toán. Tổng thu ước 400.421 tỷ đồng, đảm bảo chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi hỗ trợ người lao động và đối tượng sử dụng lao động, chi đảm bảo an sinh xã hội.

Kim ngạch xuất, nhập khẩu suy giảm chủ yếu do ảnh hưởng của chuỗi cung ứng toàn cầu và nhu cầu giảm tại một số thị trường quan trọng. Ước năm 2023, kim ngạch xuất khẩu đạt 17,30 tỷ USD, tăng 1,0% (năm 2022 tăng 10,3%); Kim ngạch nhập khẩu đạt 44,17 tỷ USD, tăng 8,0% (năm 2022 tăng 11,6%).

Trong bối cảnh khó khăn, hầu hất các chỉ tiêu đều đạt cao hơn mức chung cả nước; GRDP 9 tháng đầu năm tăng khá, đạt cao hơn 1,43 lần cả nước. GRDP 9 tháng đầu năm tăng 6,08% (cả nước tăng 4,24%) – là mức tăng khá trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn; xu hướng có cải thiện, quý sau cao hơn quý trước. GRDP của Hà Nội năm 2023 ước tăng 6,27%.

Hà Nội thu ngân sách năm 2023 ước đạt trên 400 nghìn tỷ đồng
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hồng Sơn trình bày Báo cáo tại kỳ họp

Thương mại, dịch vụ tăng trưởng 2 con số; nông nghiệp tăng trưởng ổn định, tiếp tục là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế; chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát (1,51%), thấp hơn khá nhiều mức chung của cả nước (3,2%).

Vốn đầu tư xã hội, đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp đăng ký thành lập duy trì tăng. Vốn đầu tư xã hội ước tăng 9% (kế hoạch tăng 10,5%); 10 tháng đầu năm thu hút 2.607 triệu USD vốn FDI, tăng 2,04 lần.

Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng nhưng doanh nghiệp hoạt động trở lại giảm: Lũy kế 10 tháng đầu năm, có 26.470 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 6%); 7.592 doanh nghiệp hoạt động trở lại (giảm 13%). Doanh nghiệp rời khỏi thị trường tăng; lũy kế 10 tháng đầu năm có 3.051 doanh nghiệp giải thể (tăng 3%), 3.758 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể (tăng 15%), 18.481 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động (tăng 25%).

Thành phố Hà Nội tích cực thực hiện Kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực giáo dục, y tế và tu bổ, tôn tạo di tích; kết quả thực hiện dự kiến hết năm 2023 hoàn thành 1.005 công trình (382 cấp Thành phố dự án; 623 cấp huyện).

An sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo; tạo việc làm cho người lao động, công tác giảm nghèo và thực hiện bảo trợ xã hội được chú trọng; Chỉ tiêu giảm nghèo vượt kế hoạch. Phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới được tiếp tục đẩy mạnh.

Đã có 16/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới, 111 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Chương trình mỗi xã một sản phẩm tiếp tục được đẩy mạnh; Lũy kế đến nay, đã có 2.167 sản phẩm OCOP.

Văn hóa được chú trọng phát triển; Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tích cực đẩy mạnh, khách du lịch quốc tế tăng 3,5 lần so với cùng kỳ; Khách du lịch trong nước tăng 19,1%; Giáo dục, y tế và tôn tạo di tích được đặc biệt quan tâm đầu tư. Đoàn thể thao Hà Nội đạt thành tích ấn tượng tại SEA Games 32 với 99 huy chương – chiếm gần 1/3 số huy chương toàn đoàn.

Xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô được chú trọng: Tổng kết Luật Thủ đô và trình Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi. Quy hoạch Thủ đô và quy hoạch chung Thủ đô được đẩy mạnh, nhiều quy hoạch quan trọng được phê duyệt. Hạ tầng kỹ thuật đô thị được tiếp tục quan tâm; Dự án xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội đã được khởi công và tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ. Mạng lưới giao thông được tổ chức lại góp phần nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng. Các dự án có sử dụng đất chậm tiến độ được tích cực rà soát, xử lý dứt điểm.

An ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững. Duy trì cảnh quan, các dịch vụ đô thị và nhu cầu thiết yếu cho người dân. Hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng và hiệu quả được nâng cao. Thực hiện tốt công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong các hoạt động hỗ trợ người dân xoá đói, giảm nghèo, khắc phục kịp thời thiên tai, địch hoạ.

Chuyển đổi số còn chậm

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ ra, kinh tế duy trì tăng khá trong bối cảnh khó khăn, dự kiến cả năm tăng 6,11% – không đạt kế hoạch là 7,0%; vốn đầu tư xã hội – đầu vào quan trọng của tăng trưởng, tăng 9,0%, thấp hơn kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu tăng 1,0% – không đạt kế hoạch là 6,0%. Nguyên nhân khách quan của tình hình chủ yếu do ảnh hưởng lâu dài của đại dịch Covid-19, do suy giảm cầu tiêu dùng trong và ngoài nước; doanh nghiệp khó khăn, sản xuất, kinh doanh bị thu hẹp…

Hà Nội thu ngân sách năm 2023 ước đạt trên 400 nghìn tỷ đồng
Toàn cảnh kỳ họp

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đầu năm đạt 60,8% kế hoạch – Trung ương giao và 53,7% kế hoạch Thành phố giao – cao hơn cùng kỳ năm 2022 (42,4%), tuy nhiên vẫn thấp hơn so với mục tiêu đề ra.

Tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt tại một số quận, huyện, nguồn nước không đảm bảo chất lượng, gây bức xúc cho người dân. Nguyên nhân chủ quan chủ yếu do công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của người đứng đầu thiếu quyết liệt, xử lý tình huống còn lúng túng; năng lực một bộ phận cán bộ còn hạn chế; công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan có lúc thiếu chặt chẽ, chưa hiệu quả…

Chuyển đổi số còn chậm; hầu hết các chỉ tiêu về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, về phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số đạt thấp so với mục tiêu đề ra, nhất là số hóa dữ liệu lĩnh vực quản lý đất đai. Nguyên nhân chủ quan chủ yếu là do thiếu cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, an toàn thông tin; hạ tầng kỹ thuật và các chương trình phần mềm còn chưa đồng bộ…

Tình hình cháy nổ trên địa bàn Thành phố còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn, diễn biến phức tạp. Nguyên nhân chủ quan chủ yếu là do công tác quản lý nhà nước về phòng, chống cháy nổ còn hạn chế; ý thức của một bộ phận người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn chưa tuân thủ các quy định của Nhà nước về phòng, chống cháy nổ.

Tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện các khâu đột phá

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, trong thời gian tới, Thành phố tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng gắn với kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của kinh tế Thủ đô. Đẩy mạnh và tạo chuyển biến tích cực hơn trong thực hiện các khâu đột phá, cơ cấu lại kinh tế Thủ đô gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và năng lực nội tại của kinh tế Thủ đô.

Đẩy mạnh Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; tiếp tục hoàn thiện, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; nâng cao thứ hạng các chỉ số PAPI, PCI, PAR-Index, SIPAS.

Quan tâm phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế; thúc đẩy hạ tầng và công nghệ số, ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng thành phố thông minh. Thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Quản lý chặt chẽ và phát triển hạ tầng đô thị; triển khai thực hiện các quy hoạch được duyệt. Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương và giữ vững trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển

 

Trần Vũ