Hà Nội: Thực hiện 11 nhóm nhiệm vụ để tăng cường bảo vệ bí mật Nhà nước

Kế hoạch cho biết, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn Thành phố trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên qua công tác kiểm tra, rà soát, nắm tình hình cho thấy tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, sơ hở và còn có những vi phạm về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2022.

Kế hoạch cho biết, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn Thành phố trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên qua công tác kiểm tra, rà soát, nắm tình hình cho thấy tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, sơ hở và còn có những vi phạm về bảo vệ bí mật Nhà nước, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến lộ, mất bí mật Nhà nước, do đó chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình hiện nay.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót, UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2022 nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản pháp luật, các chỉ đạo, hướng dẫn về bảo vệ bí mật Nhà nước của Trung ương, Thành phố tới tất cả cán bộ, công chức, viên chức.

Kế hoạch nêu rõ, phải gắn trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, coi đây là một trong các nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Theo đó, Thành phố sẽ triển khai thực hiện 11 nhóm nhiệm vụ, trong đó tăng cường tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục, tập huấn, quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn, thuộc phạm vi quản lý.

Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước nhất là trong việc soạn thảo, xác định độ mật, phát hành, sao chụp, truyên, chuyên, giao, nhận, bảo quản, lưu giữ, cung cấp bí mật Nhà nước; sử dụng, quản lý, bảo vệ máy tính, thiết bị viễn thông tin học; sử dụng điện thoại thông minh, các phương tiện thu phát tại những nơi diễn ra các hoạt động có tin, tài liệu bí mật Nhà nước, bộ phận thiết yếu cơ mật; nguy cơ lộ, mất bí mật Nhà nước qua hệ thống quản lý điều hành văn bản, trang tin, website, cổng thông tin điện tử chuyên ngành…

Thành phố sẽ tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, làm tốt công tác rà soát tiêu chuẩn chính trị, lựa chọn cán bộ có đủ tiêu chuẩn làm việc tại các bộ phận trọng yếu, cơ mật; chú trọng công tác quản lý cán bộ, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức bảo mật cho cán bộ quản lý, nắm giữ bí mật Nhà nước, cán bộ thường xuyên quan hệ, tiếp xúc với các cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài; kịp thời phát hiện dấu hiệu bị móc nối, tác động, lôi kéo vào hoạt động thu thập thông tin, tài liệu bí mật Nhà nước để có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Các cấp, các ngành chủ động tổ chức công tác phòng ngừa trong bảo vệ bí mật Nhà nước, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót. Đồng thời, tổ chức kiểm tra an ninh, an toàn máy tính, thiết bị, văn phòng phẩm… là quà tặng, tài trợ trước khi đưa vào sử dụng.

Đầu tư, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp để phục vụ cho công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, kịp thời cảnh báo, trao đổi nguy cơ lộ, mất bí mật Nhà nước hoặc mất an ninh, an toàn thông tin.

Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ứng dụng công nghệ thông tin trên hệ thông mạng, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống mạng thông tin, phòng ngừa lộ, mất bí mật Nhà nước.

Thành phố cũng tiến hành rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện các Quy chế, Nội quy về bảo vệ bí mật Nhà nước; quản lý và sử dụng các thiết bị soạn thảo, lưu trữ, tin học, thông tin; văn thư, lưu trữ… cho phù hợp thực tế và pháp luật hiện hành.

Tại Kế hoạch, UBND Thành phố giao các ngành chức năng chủ động tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra (định kỳ, đột xuất) việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn, thuộc phạm vi quản lý.

Đồng thời, giao Công an Thành phố tăng cường công tác nghiệp vụ để chủ động phát hiện các vụ lộ, mất bí mật Nhà nước và các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước; giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát, hệ thống hóa, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố.

Phương Thảo
https://laodongthudo.vn/ha-noi-thuc-hien-11-nhom-nhiem-vu-de-tang-cuong-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-137507.html