Hà Nội thực hiện tổng kiểm kê tài sản, xe công

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của TP. Hà Nội.

2025-tong-kiem-ke-tai-san-cong_65e5796bb8d53.jpg

Ảnh minh hoạ

Đối tượng thực hiện kiểm kê gồm: Đối với tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị: cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội thuộc phạm vi quản lý của thành phố đang quản lý, sử dụng tài sản công.

Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đang quản lý tài sản kết cấu do Nhà nước đầu tư cũng là đối tượng kiểm kê.

Theo đó, phạm vi kiểm kê gồm: Nhóm 1: Tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính gồm: Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (bao gồm cả quyền sử dụng đất xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp), xe ô tô, tài sản cố định đặc thù, tài sản quy định tại mục A Phụ lục kèm theo Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhóm 2 là tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý (không bao gồm tài sản do Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí, nguyên vật liệu,… để đầu tư xây dựng), gồm: hạ tầng giao thông; hạ tầng cấp nước sạch; hạ tầng thủy lợi; hạ tầng thương mại là chợ; hạ tầng cụm công nghiệp, khu công nghiệp; hạ tầng khu kinh tế; hạ tầng khu công nghệ cao;

Hạ tầng khu công nghệ thông tin tập trung; hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu là đê điều; hạ tầng cảng cá; hạ tầng thuộc thiết chế văn hóa, thiết chế thể thao ở cơ sở (cấp xã, cấp thôn), làng văn hóa; hạ tầng kỹ thuật là không gian xây dựng ngầm đô thị. Danh mục loại tài sản kiểm kê theo Phụ lục kèm theo Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Về tiến độ thực hiện, theo kế hoạch đến ngày 31/12/2024 thành phố sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị phục vụ tổng kiểm kê tài sản công. Đến ngày 15/6/2025, hoàn thành việc tổng hợp kết quả kiểm kê và gửi Bộ Tài chính.

Thời điểm chốt số liệu kiểm kê là 0h ngày 1/1/2025.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Tài chính là cơ quan đầu mối, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp thuộc thành phố, UBND quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện kế hoạch này./.

 

Văn Thiện

Hà Nội thực hiện tổng kiểm kê tài sản, xe công (nguoihanoi.vn)