Hà Nội: Tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác cán bộ

Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị các đại biểu thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 của Thành ủy; đặc biệt là đề xuất những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là những giải pháp khắc phục hạn chế và những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác cán bộ.

Về dự thảo Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị và chủ đề, phương châm Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Đại hội đại biểu lần thứ XVIII sẽ là sự kiện chính trị rất quan trọng đối với toàn Đảng bộ Thành phố. Để chuẩn bị cho Đại hội, Thành ủy đã quyết định thành lập 3 Tiểu ban để tổ chức, phục vụ Đại hội.
Hà Nội: Tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác cán bộ
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Theo Kế hoạch của Tiểu ban Văn kiện, dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị, chủ đề và phương châm Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố sẽ trình xin ý kiến vào Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (dự kiến tổ chức tháng 7/2024). Tuy nhiên, căn cứ yêu cầu thực tiễn, Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị, chủ đề và phương châm Đại hội được trình tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 17 hôm nay (sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch).

Dự thảo Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị là tiền đề, cơ sở quan trọng trong việc xây dựng Đề cương chi tiết và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố. Vì vậy, đồng chí Bí thư đề nghị đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về bố cục, kết cấu của đề cương; đồng thời tham gia ý kiến cụ thể vào các nội dung như: Việc lựa chọn 14 lĩnh vực cơ bản để đánh giá những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra tại dự thảo Đề cương tổng quát; việc xác định định hướng, tầm nhìn phát triển của Thủ đô trong thời gian tới nên lấy theo mốc năm 2045 của Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị hay lấy theo mốc năm 2065 của dự thảo Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065…

Đối với chủ đề và phương châm Đại hội XVIII, đồng chí Bí thư Thành ủy cho biết, để tăng cường trách nhiệm và thuận tiện trong việc thảo luận, góp ý của các đại biểu, sau khi bàn bạc kỹ, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ 4 phương án về chủ đề và 4 phương án về phương châm Đại hội.

Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, đây là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ, nhằm giải quyết cho được những tồn tại, hạn chế về công tác cán bộ xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với các nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 2, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã thống nhất xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy về công tác cán bộ (Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021) với nhiều quan điểm, chủ trương, nội dung mới có tác động trực tiếp tới đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị các cấp của Thành phố.

Kết quả 3 năm triển khai, qua đánh giá kết quả ban đầu cho thấy, các mục tiêu của Nghị quyết đã đúng và trúng với yêu cầu đang đặt ra, công tác cán bộ bước đầu đã có sự chuyển biến rõ nét, ngày càng đổi mới, nền nếp, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới. Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp ban hành các quy định, kế hoạch, đề án để cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết số 04.

Hà Nội: Tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác cán bộ
Quang cảnh Hội nghị.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết số 04 của Thành ủy cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục được quan tâm khắc phục. Vì vậy, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đại biểu thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 của Thành ủy và đặc biệt là đề xuất những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là những giải pháp khắc phục hạn chế và những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác cán bộ để có thể triển khai thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết.

Cụ thể là công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác; việc bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ nhằm chuẩn bị nhân sự cho cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030; việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ hiện tại, nhiệm kỳ kế tiếp đảm bảo nguồn cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị các đại biểu thảo luận, tham góp ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy, trong đó tập trung thảo luận, phân tích bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế, nhất là đặc điểm tình hình của Thành phố để thấy rõ những biến đổi sâu sắc, diễn biến phức tạp, khó lường và dự báo xu hướng phát triển trong thời gian tới để kịp thời bổ sung, phát triển một số quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và điều chỉnh, đề xuất những phương hướng, giải pháp cụ thể, nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và Chương trình hành động của Thành ủy sát với tình hình thực tiễn.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, những nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần này là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và công tác chuẩn bị cho việc xây dựng Văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố.

Hoàng Phúc