Hà Nội tiếp tục thực hiện ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính

Năm 2023, Thành phố sẽ tập trung vào việc xây dựng và liên kết, chia sẻ các cơ sở dữ liệu đặc biệt với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Xác định công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa liên thông là nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính, thời gian qua, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội luôn chỉ đạo, điều hành triển khai nhanh chóng, kịp thời công tác này theo quy định và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Kết quả, việc tổ chức triển khai rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính đạt hiệu quả cao, việc công khai thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố được thực hiện nghiêm, đúng quy định, bảo đảm việc tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân được đơn giản, thuận lợi.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông cơ bản chặt chẽ, nề nếp, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức; tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn, trước hạn đạt kết quả cao…

Hà Nội tiếp tục thực hiện ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính
Người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Năm 2023, Thành phố sẽ tập trung vào việc xây dựng và liên kết, chia sẻ các cơ sở dữ liệu đặc biệt với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, là tiền đề cho việc thực hiện chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính, thay đổi cách thức trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính giữa chính quyền với công dân. Đẩy mạnh đầu tư và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ trong công tác quản lý, hoàn thiện thực hiện các thao tác, tác nghiệp và quản lý trên môi trường điện tử.

Thành phố sẽ bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ trong việc triển khai Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, Quyết định số 468/QĐ-TTg để kịp thời triển khai thực hiện tại địa phương, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao, đúng tiến độ đề ra.

Tổ chức, triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 17/02/2020 của UBND Thành phố về thực hiện Đề án” Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030″ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai các Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính của UBND Thành phố năm 2023.

Tiếp tục triển khai hiệu quả phương án ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính theo Quyết định số 4610/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của UBND Thành phố phê duyệt phương án ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Thực hiện tốt việc công bố, công khai thủ tục hành chính theo quy định; cập nhập đầy đủ, thường xuyên rà soát dữ liệu thủ tục hành chính sau công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính hiệu quả, đúng quy định.

Đồng thời, tích cực đôn đốc, triển khai công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính đặc biệt là đối với các thủ tục đã xác định trong Kế hoạch; triển khai hiệu quả việc thông tin, tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan thuộc Thành phố; phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn việc cơ chế một cửa, một cửa liên thông, gắn với trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính…

UBND thành phố Hà Nội cũng kiến nghị các Bộ, ngành kịp thời công khai các thủ tục và đảm bảo chất lượng dữ liệu thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Văn phòng Chính phủ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các chức năng của Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ để thuận tiện trong việc cập nhật, khai thác dữ liệu và thực hiện báo cáo trên Hệ thống.

H.L