Hà Nội tổ chức thi tuyển một số lãnh đạo cấp phòng và đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ

Trong năm 2022, Thành phố tổ chức thí điểm và triển khai thi tuyển một số chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương; thi tuyển chức danh lãnh đạo tại một số đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ. Hiện tại, 43/49 sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã đã xây dựng kế hoạch thi tuyển và đang triển khai.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm. Tuy gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, nhưng công tác CCHC luôn được Thành phố quan tâm chỉ đạo sát sao, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, nên đã đạt nhiều kết quả quan trọng, trong đó có công tác cải cách chế độ công vụ.

Trong 6 tháng qua, Thành phố tiếp tục thực hiện việc tuyển dụng, phê duyệt vị trí việc làm, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện đánh giá hằng tháng và tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố.

Về vị trí việc làm, Thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị rà soát danh mục vị trí việc làm, bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm để xem xét, phê duyệt phù hợp với quy định.

Hà Nội tổ chức thi tuyển một số lãnh đạo cấp phòng và đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ
Công chức Tư pháp hộ tịch phường Quán Thánh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

UBND Thành phố đã phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022 với 200 chỉ tiêu theo Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 16/5/2022; chỉ tiêu và Kế hoạch xét tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ với 36 chỉ tiêu.

Thành phố cũng tổ chức sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 1 năm 2022 và công nhận kết quả sát hạch cho 61 trường hợp; phê duyệt danh sách người đủ điều kiện, nội dung và hình thức kiểm tra, sát hạch khắc phục tồn tại trong tuyển dụng đối với công chức và viên chức lãnh đạo diện Thành ủy quản lý 125 người; công nhận kết quả khắc phục tồn tại trong tuyển dụng của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội với tổng số 1.123 người thuộc 59 cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, Thành phố cũng đã ban hành và tổ chức thực hiện 02 Đề án: Đề án thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Đề án và tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III năm 2022 đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn và viên chức chuyên ngành Địa chính.

Đặc biệt, trong năm 2022, Thành phố tổ chức thí điểm và triển khai thi tuyển một số chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương dương; thi tuyển chức danh lãnh đạo tại một số đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ. Đây là một trong những nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm cải cách công vụ của Thành phố nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý. Hiện tại, 43/49 sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã đã xây dựng kế hoạch thi tuyển và đang triển khai.

Thành phố cũng đã cơ bản hoàn thành việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các Sở; các Chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố, tập trung rà soát đồng bộ các nhiệm vụ giao thoa, chồng chéo nhằm tinh gọn bộ máy và hoạt động có hiệu quả từ Thành phố xuống cấp huyện.

Đến nay, 100% sở, ngành và 100% UBND cấp huyện đã hoàn thành việc sắp xếp các phòng chuyên môn đáp ứng các tiêu chí theo quy định của Chính phủ. Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố là 481 đơn vị, đã cắt giảm so với năm 2015 là 29,2%.

Đối với việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, UBND Thành phố đã trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2022. Theo đó, giao 11639 biên chế hành chính; 132.935 biên chế sự nghiệp, đảm bảo đúng số lượng giao theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ và Nghị quyết của HĐND Thành phố…

Trong 6 tháng qua, Đoàn Kiểm tra công vụ Thành phố đã kiểm tra 11 cuộc tại 6 sở, 4 phường. Qua đó cho thấy các đơn vị được kiểm tra cơ bản thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-UBND, không có ý kiến phàn ánh của người dân và doanh nghiệp về thái độ nhũng nhiễu, phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ trên các phương tiện truyền thông và Cổng giao tiếp điện tử Thành phố.

H.L