Hà Nội: Trang bị chữ ký số chuyên dùng cho cán bộ, công chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 279/KH-UBND về việc triển khai, mở rộng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp Thành phố giai đoạn 2023-2025.

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để hình thành, phát triển nền tảng trao đổi, xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng tập trung, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị Thành phố. Qua đó góp phần thúc đẩy quá trình phát triển chính quyền số, xây dựng thành phố thông minh theo yêu cầu tại Nghị quyết số 18-NQ/TU của Thành ủy.

Đồng thời, xây dựng tác phong làm việc hiện đại, chất lượng, hiệu quả trên môi trường mạng; tạo sự thay đổi trong quy trình tiếp nhận, xử lý văn bản, hồ sơ công việc của lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên trong cơ quan khối Đảng, đoàn thể Thành phố theo hướng công khai, minh bạch, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, tiến độ; nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy.

Theo đó, phấn đấu 100% cán bộ, công chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể được tập huấn và bồi dưỡng từ cơ bản đến nâng cao kỹ năng khai thác, sử dụng hệ thống, từ đó nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính; 100% cán bộ, công chức cơ quan khối Đảng, đoàn thể thành phố được trang bị chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ công tác xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Hà Nội: Trang bị chữ ký số chuyên dùng cho cán bộ, công chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể
Ảnh minh họa. Ảnh: VGP

Thành phố cũng phấn đấu, 100% văn bản, tài liệu chính thức (trừ các văn bản có quy định riêng) trao đổi giữa các cơ quan khối Đảng, đoàn thể Thành phố với các cơ quan Đảng ở Trung ương được gửi/nhận dưới dạng điện tử có chữ ký số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ thông qua hệ thống (theo trục liên thông của các cơ quan Đảng).

100% văn bản, hồ sơ công việc của cơ quan khối Đảng, đoàn thể Thành phố đủ điều kiện được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và trợ giúp đắc lực cho công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy.

100% các văn bản, tài liệu chính thức (trừ các văn bản có quy định riêng) của các cơ quan không thuộc khối Đảng, đoàn thể gửi đến các cơ quan khối Đảng, đoàn thể Thành phố qua hình thức văn bản giấy được số hóa, lưu dưới dạng điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố.

Ngoài ra, 100% văn bản đi, đến của các cơ quan khối Đảng, đoàn thể Thành phố được số hóa đưa lên hệ thống phục vụ khai thác và lưu trữ chung (trừ các văn bản có chứa nội dung, thông tin liên quan tới bí mật Nhà nước theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước).

UBND Thành phố giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì phối hợp với Văn phòng Thành ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ, đánh giá kết quả triển khai hệ thống; kịp thời báo cáo UBND Thành phố những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

H.L