Hà Nội triển khai thử nghiệm nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 20/4/2022 về triển khai thử nghiệm nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn Thành phố.

Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai thử nghiệm nền tảng địa chỉ số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai gắn với bản đồ số làm cơ sở đánh giá, đề xuất triển khai diện rộng trên địa bàn thành phố Hà Nội và mở rộng ứng dụng, khai thác dữ liệu địa chỉ số trong các lĩnh vực chuyên ngành phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Hà Nội triển khai thử nghiệm nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số
Ảnh minh họa

Kế hoạch đặt ra nhiệm vụ thu thập, cập nhật bổ sung cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia gồm: thu thập, cập nhật bổ sung các trường thông tin cơ bản cho một số đối tượng trong phạm vi triển khai kế hoạch thử nghiệm trên địa bàn Thành phố (nếu còn thiếu) vào cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia cụ thể như: nhà ở cá nhân, hộ gia đình; trụ sở cơ quan, tổ chức; các cơ sở dân sinh, kinh tế – xã hội, cơ sở, địa danh du lịch, giải trí, ăn uống, lưu trú, đi lại; các công trình giao thông, xây dựng…

Thành phố cũng triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số, trong đó triển khai thử nghiệm các lĩnh vực, dịch vụ ứng dụng nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số gồm: Du lịch, phòng cháy, chữa cháy, bưu chính.

Quy trình thông báo địa chỉ số và gắn biển địa chỉ số được thực hiện theo 4 bước:

Bước 1: Bàn giao dữ liệu mã địa chỉ số

Bước 2: Tiếp nhận dữ liệu mã địa chỉ số

Bước 3: Thông báo mã địa chỉ số

Bước 4: Gắn biển địa chỉ số

Địa bàn thử nghiệm là các quận Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm, huyện Đông Anh và huyện Thạch Thất.

Trong giai đoạn thử nghiệm, thành phố Hà Nội sử dụng nền tảng bản đồ số do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp hoặc nền tảng bản đồ số do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp bảo đảm phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Việc khai thác, sử dụng các nền tảng bản đồ số tích hợp với nền tảng địa chỉ số trong giai đoạn thử nghiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Tại Kế hoạch số 126, Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bưu điện Việt Nam và các Sở, ngành, UBND các quận, huyện liên quan tổ chức triển khai thử nghiệm nền tảng dịa chỉ số trên các lĩnh vực/dịch vụ trên địa bản Thành phố.

Trên cơ sở kết quả triển khai thử nghiệm, tổ chức tổng hợp, đánh giá, đề xuất các nội dung triển khai chính thức trong các kế hoạch hàng năm của Thành phố về chuyển đổi số nói chung và phát triển chính quyền số nói riêng.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ hỗ trợ thành phố Hà Nội triển khai miễn phí nền tảng địa chỉ số theo các nội dung thử nghiệm nêu tại Kế hoạch này.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thử nghiệm, tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung theo Quyết định số 392/QĐ BTTTT ngày 2/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tổng công ty chủ động cung cấp thông tin liên quan đến kết quả triển khai nhiệm vụ được Bộ Thông tin và Truyền thông giao về nền tảng địa chỉ số quốc gia cho Sở Thông tin và Truyền thông để tổ chức các hoạt động truyền thông theo quy định.

Trong giai đoạn thử nghiệm, hỗ trợ thành phố Hà Nội triển khai miễn phí nền tảng bản đồ số hiện có của Bưu điện Việt Nam hoặc kết nối với nền tảng bản đồ số của Bộ Tài nguyên và Môi trường tích hợp dữ liệu địa chỉ số theo quy định;

Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất yêu cầu cần Công an thành phố Hà Nội hỗ trợ trong việc thu thập, cập nhật bổ sung dữ liệu thông tin địa chỉ số cho một số đối tượng sẽ triển khai thử nghiệm trên địa bàn thành phố Hà Nội, đối chiếu dữ liệu địa chỉ theo hộ khẩu thường trú biển số nhà với dữ liệu địa chỉ số phục vụ thông báo và gắn biển địa chỉ số theo nội dung nêu tại Kế hoạch này.

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, đề xuất với Bộ Tài nguyên và Môi trường khi có ý kiến đề nghị cụ thể của Sở Thông tin và Truyền thông đối với nội dung khai thác, sử dụng nền tảng bản đồ số để triển khai thử nghiệm nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Du lịch phối hợp với Bưu điện Việt Nam thực hiện thu thập, cập nhật, bổ sung dữ liệu thông tin địa chỉ số cho các đối tượng liên quan đến các cơ sở, địa danh du lịch nêu tại Kế hoạch này vào cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia; tích hợp với bản đồ số triển khai thử nghiệm ứng dụng trong lĩnh vực du lịch.

Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Bưu điện Việt Nam thực hiện thu thập, cập nhật, bổ sung dữ liệu thông tin địa chỉ số cho các đối tượng liên quan đến phòng cháy, chữa cháy nêu tại Kế hoạch này vào cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia; tích hợp với bản đồ số triển khai thử nghiệm ứng dụng trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy…

Ủy ban nhân dân các quận, huyện: Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Thạch Thất phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại Kế hoạch này.

Các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn Hà Nội chủ động phối hợp với Bưu điện Việt Nam khai thác hiệu quả nền tảng địa chỉ số để nâng cao chất lượng quản lý, hoạt động vận chuyển và giao nhận hàng hóa, phát triển kinh tế số trên địa bàn Thành phố.

N.Hoa
https://laodongthudo.vn/ha-noi-trien-khai-thu-nghiem-nen-tang-dia-chi-so-quoc-gia-gan-voi-ban-do-so-140905.html