Hà Nội: Triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo

Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội yêu cầu tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp và triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy Đảng và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội.

Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025” vừa có Thông báo số 26-TB/BCĐ, truyền đạt kết luận của Ban Chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết được tổ chức ngày 19/04/2023.
Hà Nội: Triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, ngày 19/4/2023. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Căn cứ kết quả sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU, để tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ, Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị thuộc Thành phố tập trung các giải pháp khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Trong đó, cần tập trung hoàn thành 5 đề tài, đề án, kế hoạch còn lại của Chương trình số 01-CTr/TU đề ra, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Trong lãnh đạo, chỉ đạo cần thể hiện tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt, bản lĩnh, trí tuệ, sâu sát, cá thể hóa trách nhiệm và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nói đi đôi với làm.

Toàn Đảng bộ Thành phố tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chuyên đề, kế hoạch theo nội dung Chương trình số 01-CTr/TU gắn với thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị các cấp.

Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của các tổ chức Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp; triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy Đảng và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; quan tâm hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tiêu chuẩn vị trí việc làm; chuẩn bị nguồn nhân sự đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Làm tốt công tác đảng viên trên cả 3 mặt: Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, quản lý đảng viên và phát triển đảng viên mới; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng… Tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng, tuyên giáo; dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả và thông suốt.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương gắn với kiểm soát quyền lực, phát huy dân chủ cơ sở.

Toàn Đảng bộ Thành phố quyết liệt triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển Thủ đô theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố; Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”… Trước mắt, hoàn thành toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố; nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội năm 2023 trên địa bàn Thành phố.

Hoàng Phúc