Hà Nội triển khai xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 – 2030

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân được tham gia học tập thường xuyên, suốt đời; hướng tới công dân số, đáp ứng yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia góp phần xây dựng xã hội học tập, UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 – 2030”.

“Công dân học tập” đều phải có những kỹ năng số theo quy định Chương trình chuyển đổi số quốc gia

Mục tiêu chung của Kế hoạch nói trên để thúc đẩy việc học tập thường xuyên, học suốt đời để con người phát triển toàn diện, phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả… trên cơ sở hình thành mô hình “Công dân học tập” nhằm khuyến khích, tạo cơ hội công bằng, điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân, công dân được học tập suốt đời, hướng tới công dân số, đáp ứng yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng thành công một xã hội học tập.

thu-vien-2.jpg
Ông Dương Văn Phi, Chủ nhiệm Thư viện thôn Bình Vọng (huyện Thường Tín) dù đã 84 tuổi nhưng vẫn sử dụng máy vi tính một cách thuần thục để phục vụ công việc. Trong ảnh, ông Phi đang “số hóa” tài liệu tại Thư viện của địa phương.

UBND Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, Thủ đô có 100% cán bộ, hội viên Hội Khuyến học trên địa bàn được học tập, quán triệt các tiêu chí xây dựng mô hình “Công dân học tập”. 40% người lớn trong “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng trên địa bàn phường, quận, huyện, thị xã được công nhận đạt danh hiệu “Công dân học tập”. 70% những người đạt danh hiệu “Công dân học tập” đều phải có những kỹ năng số đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định của Chương trình chuyển đổi số quốc gia, trong đó 60% thành thạo kỹ năng số để tự cập nhật thông tin về tiêu chí đánh giá “Công dân học tập” trên môi trường số hóa.

Đến năm 2030, đạt 60% người lớn trong “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, 80% cán bộ, công chức, người lao động trong “Đơn vị học tập” phường, quận, Thành phố được công nhận đạt danh hiệu “Công dân học tập”. 90% những người đạt danh hiệu “Công dân học tập” đều phải có những kỹ năng số đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định của Chương trình chuyển đổi số quốc gia; trong đó 80% thành thạo kỹ năng số để tự cập nhật thông tin về tiêu chí đánh giá “Công dân học tập” trên môi trường số hóa.

Để đạt được những mục tiêu trên, Kế hoạch thực hiện chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 – 2030” của UBND Thành phố Hà Nội đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

5 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

Thứ nhất, nghiên cứu, áp dụng Bộ tiêu chí “Công dân học tập” do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã ban hành; đảm bảo tính khả thi trong triển khai đại trà xây dựng mô hình “Công dân học tập” trên mọi lĩnh vực công tác, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống xã hội.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mô hình “Công dân học tập” trong cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, tổ chức thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội, chú trọng hệ thống thông tin cơ sở, trang thông tin điện tử của Trung ương Hội, trang thông tin điện tử của Hội Khuyến học Thành phố. Triển khai tài liệu tập huấn, hướng dẫn xây dựng mô hình “Công dân học tập” theo các Bộ tiêu chí cụ thể. Đồng thời phát động phong trào thi đua học tập suốt đời, xây dựng nhân rộng mô hình “Công dân học tập” tiêu biểu, xuất sắc trên địa bàn Thành phố.

cong-dan-hoc-tap.jpg
Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 có 40% người lớn trong “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng trên địa bàn phường, quận, huyện, thị xã được công nhận đạt danh hiệu “Công dân học tập”.

Thứ ba, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời, xây dựng mô hình “Công dân học tập”, trong thời kỳ chuyển đổi số. Kế hoạch của UBND Thành phố Hà Nội nhấn mạnh việc cần xây dựng trang thông tin điện tử, học liệu mở, chuyên đề… phần mềm nhằm nâng cao hiểu biết cho hội viên, người dân và thực hiện số hóa việc thu thập minh chứng, cho điểm, đánh giá, tổng hợp, báo cáo… việc thực hiện các tiêu chí xây dựng mô hình “Công dân học tập” theo các mục tiêu của Chương trình; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình.

Thứ tư, triển khai công tác tập huấn, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc xây dựng mô hình “Công dân học tập” gắn với việc thực hiện Kế hoạch 290/KH-UBND ngày16/12/2021 của UBND Thành phố triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Tổ chức các hội nghị, tập huấn quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước liên quan Khuyến học, Khuyến tài, xây dựng mô hình “Công dân học tập” cho những đối tượng trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau, phù hợp với trình độ học vấn và đặc điểm nghề nghiệp của đối tượng.

Xây dựng quy trình, tổ chức kiểm tra, đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập” trên địa bàn Thành phố theo Bộ tiêu chí và hướng dẫn của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Tổ chức Hội nghị sơ kết việc triển khai xây dựng mô hình “Công dân học tập” và Đại hội biểu dương các cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua, đạt danh hiệu “Công dân học tập” tiêu biểu toàn Thành phố vào quý III năm 2026, Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình vào quý IV năm 2030.

Thứ năm, huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm tăng cường sự đóng góp của cộng đồng trong việc thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, nhân rộng mô hình “Công dân học tập”, góp phần xây dựng xã hội học tập.

UBND Thành phố Hà Nội giao Hội Khuyến học Thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; tập huấn, hướng dẫn Hội Khuyến học các cấp chủ động tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí đảm bảo thời gian, chất lượng, hiệu quả. Kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Chủ động cung cấp thông tin, tài liệu, kết quả thực hiện Kế hoạch tới các cơ quan báo chí, tuyên truyền.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND Thành phố giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học Thành phố Hà Nội hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện mô hình “Công dân học tập”; tổ chức tập huấn việc đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập” cho các đơn vị thuộc ngành giáo dục theo Bộ tiêu chí Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã ban hành. Sơ kết, tổng kết giai đoạn việc thực hiện Chương trình của Chính phủ, Kế hoạch của Thành phố; kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện mô hình “Công dân học tập” tại quận, huyện, thị xã.

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về UBND Thành phố (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để kịp thời giải quyết./.

Trung Kiên

Hà Nội triển khai xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 – 2030 (nguoihanoi.vn)