HĐND thành phố Hà Nội thông qua danh mục 2.839 công trình, dự án thu hồi đất năm 2024

Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội, chiều 6/12 các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, danh mục được thông qua gồm 2.839 công trình, dự án thu hồi đất năm 2024 với diện tích 12.722,55ha. Trong đó, số dự án thu hồi đất năm 2023 chuyển tiếp sang danh mục thu hồi đất năm 2024 là 2.306 dự án, với diện tích 9.486,3ha. Danh mục 3 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2024 với diện tích là 3,844ha.

Về mức kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng, trên cơ sở danh mục dự án được HĐND Thành phố thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của Thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách Thành phố năm 2024 của HĐND Thành phố và cơ chế thanh toán linh hoạt trong tổng nguồn vốn giao theo dự toán năm 2024 được duyệt (không phụ thuộc mức vốn giao của từng dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của Thành phố).

HĐND Thành phố thông qua danh mục 2.839 công trình, dự án thu hồi đất năm 2024
Đoàn chủ tọa điều hành Kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố Hà Nội, chiều 6/12

Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để các quận, huyện bố trí. Còn các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2024.

Trước đó, trình bày Tờ trình về việc thông qua danh mục, Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Nguyễn Huy Cường đã thông tin về kết quả thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất ước đến hết ngày 30/11/2023 là 1.932 công trình, dự án với tổng diện tích khoảng 7.078,9ha, đạt 61,5% kế hoạch.

Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội, các dự án đủ hồ sơ pháp lý đã được thẩm định đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đúng thời gian quy định góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn Thành phố. Kết quả thu hồi đất, giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách; đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của quốc gia và của địa phương.

Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án trong danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2023 đã được HĐND Thành phố thông qua còn chậm triển khai, chưa hoàn thành theo tiến độ.

Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, các Ban HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố xem xét rà soát kỹ, giảm số lượng dự án đăng ký đối với một số quận, huyện; đồng thời bổ sung các biện pháp cụ thể, căn cơ để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và dự kiến khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2024 khi số lượng danh mục công trình, dự án thu hồi đất đăng ký rất lớn.

Trần Vũ