HĐND thành phố Hà Nội thông qua dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách năm 2024

 Sáng 8/12, tại Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua 4 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách.

Theo đó, các nghị quyết được thông qua gồm: Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước của Thành phố năm 2022; Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2024 (gồm phân bổ vốn sự nghiệp và vốn đầu tư công năm 2024; cập nhật cơ cấu Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố).

Đồng thời, thông qua sửa đổi, bổ sung một số định mức phân bổ chi khác ngân sách quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể của thành phố Hà Nội quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 8/12/2022 của HĐND thành phố Hà Nội; Quy định về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với tổ dân vận thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố.

HĐND thành phố Hà Nội thông qua dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách năm 2024
Đại hiểu HĐND Thành phố bấm nút biểu quyết thông qua nghị quyết.

Thẩm tra về các dự thảo nghị quyết, Trưởng Ban kinh tế Ngân sách HĐND Thành phố Hồ Vân Nga cho biết, Ban Kinh tế Ngân sách cơ bản thống nhất với các nội dung UBND Thành phố trình.

Cụ thể về nội dung phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước của Thành phố năm 2022, hồ sơ trình của UBND Thành phố về Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022 đẩy đủ theo quy định. Báo cáo tổng quyết toán ngân sách Thành phố năm 2022 được tổng hợp trên cơ sở báo cáo quyết toán của 30 quận, huyện, thị xã và các đơn vị dự toán ngân sách cấp Thành phố. Sở Tài chính đã thực hiện thẩm định theo quy định.

Cùng đó, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Hà Nội đã tiến hành so sánh, đối chiếu khớp đúng với số liệu hạch toán, kế toán trên hệ thống kho bạc và ký biên bản đối chiếu xác nhận. Tổng quyết toán ngân sách Thành phố năm 2022 đã được Kiểm toán Nhà nước tiến hành kiểm toán và có thông báo kết luận.

Ban Kinh tế Ngân sách cũng thống nhất với tờ trình về Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2024 (gồm phân bổ vốn sự nghiệp và vốn đầu tư công năm 2024; cập nhật cơ cấu Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố). Ban Kinh tế Ngân sách thống nhất với dự toán ngân sách năm 2024 như UBND Thành phố đề xuất báo cáo. Nguyên tắc, định hướng này là căn cứ và quy định của luật, chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với thực tế của thành phố Hà Nội.

Thu ngân sách năm 2024, UBND Thành phố xây dựng dự toán thu là 408.547 tỷ đồng, cao hơn dự toán Thủ tướng Chính phủ giao 17 tỷ đồng do tính thêm dự toán thu từ nguồn viện trợ không hoàn lại, tăng 2,2% so với ước thực hiện năm 2023.

Dự toán chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2024. Dự toán này được UBND Thành phố xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc định hướng theo hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với cơ chế chính sách đặc thù và yêu cầu thực tế của Hà Nội.

Ban Kinh tế Ngân sách thống nhất với dự toán chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi năm 2024; phương án vay và trả nợ ngân sách địa phương, phương án bố trí dự phòng ngân sách địa phương chi ngân sách cấp Thành phố và quận, huyện, thị xã (bao gồm cả chi ngân sách cấp xã).

Dự toán chi đầu tư phát triển năm 2024 bằng 172,6,% so với dự toán năm 2023 là mức tăng rất lớn, do vậy Ban Kinh tế Ngân sách đề nghị UBND Thành phố đẩy mạnh triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm…

Đồng thời, tại Kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026, các đại biểu cũng xem xét tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2024; sáp nhập đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố năm 2023; Quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư, nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư, nghỉ công tác do sắp xếp thôn, tổ dân phố khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

HĐND Thành phố thông qua Nghị quyết về quy định số lượng, mức hỗ trợ thường xuyên đối với Công an bán chuyên trách được bố trí ở thôn tham gia đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở; mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an bán chuyên trách nghỉ công tác mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn.

Các đại biểu cũng cho ý kiến về Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065…

P.Ngân