HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030

Sáng 10/12, tại Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết Chương trình phát triển thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

Nghị quyết về Chương trình phát triển thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 gồm 3 điều, với mục tiêu tổng quát xây dựng thế hệ thanh niên thành phố Hà Nội phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc, có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng Thủ đô và đất nước; có đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo làm chủ khoa học công nghệ.
HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030
Đại biểu nghiên cứu Chương trình trước khi bấm nút thông qua Nghị quyết

Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô, đất nước, hội nhập quốc tế; Phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô và Tổ quốc.

Nghị quyết đề ra 6 nhóm mục tiêu cụ thể: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin về tư vấn hỗ trợ pháp lý cho thanh niên; giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng, tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho thanh niên; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế -xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đáng chú ý, theo Chương trình đến năm 2030, 100% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật thông qua các ứng dụng pháp luật trực tuyến, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng; 15% số thanh niên được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống; tăng 15% số công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì; tăng 10% số thanh niên làm việc trong các tổ chức khoa học, công nghệ (so với năm 2020);

Phấn đấu 20% thanh niên trong cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, Sở, phòng và tương đương, 15% thanh niên trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo quản lý; tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở đô thị dưới 6%, tỉ lệ thanh niên thiếu việc làm ở nông thôn dưới 4%; ít nhất 60% thanh niên sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật số phục vụ mục đích giao tiếp, truyền thông, kinh doanh trên nền tảng kinh tế số.

HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030
Các đại biểu dự kỳ họp sáng 10/12

Hăng năm, 100% sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học viện được trang bị kiến thức hội nhập quốc tế và chuyển đổi số; 30% số ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên là học sinh, sinh viện được kết nối với doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp. 100% thanh niên công nhân làm việc tại các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất được khám sức khỏe và chăm sóc y tế định kỳ…

Trước đó, trình bày Tờ trình của UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà cho biết: Trong bối cảnh kinh tế-xã hội ngày càng phát triển và nhu cầu của thanh niên có nhiều thay đổi. Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các chính sách pháp luật đối với thanh niên cần phải tiếp tục đổi mới, hoàn thiện để đáp ứng bối cảnh hiện nay và tạo điều kiện cho thanh niên phát triển.

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội thống nhất về phạm vi điều chỉnh quy định mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của chương trình phát triển thanh niên đối với nhóm đối tượng là thanh niên của thành phố trong độ tuổi từ 16-30 tuổi, đảm bảo hoàn thành vào năm 2030. Phạm vi điều chỉnh là thống nhất phù hợp với các quy định của Luật Thanh niên và Quyết định số 1331/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời thống nhất với 6 nhóm mục tiêu và 37 chỉ tiêu thành phần; thống nhất nâng 15/37 chỉ tiêu so với chỉ tiêu quốc gia quy định tại Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong chương trình đảm bảo minh bạch, khách quan, có lộ trình, kế hoạch cụ thể; định kỳ 3 năm/lần UBND Thành phố cần chỉ đạo các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu báo cáo kết quả thực hiện để kịp thời điều chỉnh, có giải pháp xử lý vướng mắc phát sinh…

Trần Vũ