Huyện Đan Phượng: Phấn đấu đến 31/12 hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4

Xác định đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô là dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng, huyện Đan Phượng phấn đấu đến ngày 31/12/2023, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án sẽ hoàn thành 100% diện tích, để bàn giao cho chủ đầu tư.

Theo báo cáo của Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện Đan Phượng, dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô đi qua huyện Đan Phượng với chiều dài 6km, tổng diện tích thu hồi phục vụ dự án là 72,4ha. Trong đó, diện tích đất không phải thực hiện giải phóng mặt bằng (sông, đê điều) là 7,78ha. Diện tích đất phải thực hiện giải phóng mặt bằng là 64,62ha. Trong đó, đất nông nghiệp diện tích 40,27ha của 1.222 hộ (1.474 thửa); đất ở diện tích 1,93ha của 112 hộ (120 thửa); diện tích 22,42ha đất thuộc UBND các xã, thị trấn quản lý.

Tổng số mộ phải di chuyển thực hiện dự án là 1.678 mộ. Trong đó xã Hồng Hà phải di chuyển 1.591 mộ, xã Hạ Mỗ phải di chuyển 50 mộ, xã Liên Hồng phải di chuyển 35 mộ, xã Tân Hội phải di chuyển 2 mộ. Đến nay, đã di chuyển 947/1.678 mộ đạt tỷ lệ 56,44 %.

Về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, UBND huyện Đan Phượng đã ban hành 1.209 quyết định phê duyệt phường án bồi thường, hỗ trợ, tổng số tiền là 457,88 tỷ đồng. Trong đó, 1.204 quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 1.204 hộ, diện tích 40,0ha, số tiền là 447,7 tỷ đồng, đạt tỷ 84,2%.

Tổng số tiền đến nay đã tổ chức chi trả là 453,63 tỷ đồng trong đó chi trả cho 1.199 hộ, tổng số tiền là 447,7 tỷ đồng, diện tích giải phóng mặt bằng dự án là 40,0ha đất nông nghiệp, đạt tỷ lệ 99,33% và 5,93 tỷ đồng cho các hộ di chuyển mộ.

Về đất ở, tổng số thửa đất thu hồi là 112 thửa (120 hộ), diện tích 1,93ha. Huyện đã ban hành 106 Thông báo thu hồi đất ở của 106 hộ, diện tích 1,62/1,93ha, đạt 83,5%; còn 14 thửa chưa ban hành thông báo thu hồi đất ở của 6 hộ xã Hồng Hà, diện tích 0,32ha.

Tính đến nay, tổng diện tích toàn huyện đã thực hiện giải phóng mặt bằng là 70,3/72,4ha diện tích toàn dự án, đạt tỷ lệ 97,1%.

Huyện Đan Phượng: Phấn đấu đến 31/12 hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4
Huyện Đan Phượng tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân có đất nông nghiệp bị thu hồi chấp hành chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng tiến độ

Xác định đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô là dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Thành phố, trong thời gian qua, huyện Đan Phượng quyết liệt chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng để hoàn thành tiến độ dự án. Việc thực hiện các dự án phục vụ dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn huyện Đan Phượng cũng được triển khai đảm bảo tiến độ.

Trong đó, dự án xây dựng trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Hạ Mỗ mới, tổng diện tích là 6.753,0m2 trong đó thu hồi đất nông nghiệp của 24 hộ (24 thửa đất), diện tích 5.718,6m2; đất UBND xã Hạ Mỗ quản lý, diện tích 1.034,4m2. UBND huyện đã ban hành Quyết định thu hồi đất nông nghiệp của 23 hộ, diện tích 5.431m2.

Dự án cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang thôn Tiên Tân xã Hồng Hà, tổng diện tích dự án 41.063,8m2 trong đó thu hồi đất nông nghiệp của 114 hộ (120 thửa), diện tích 34.435m2; đất UBND xã Hồng Hà quản lý, diện tích 6.628,8m2. UBND huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường cho 107 hộ, diện tích 32.768m2. Đã chi trả cho 107 hộ, diện tích 32.768m2, tổng số tiền là 35,14 tỷ đồng.

Dự án cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang thôn Đông Lai, xã Liên Hồng, tổng diện tích dự án 5.286,1m2 trong đó thu hồi đất nông nghiệp của 30 hộ (31 thửa), diện tích 4934,2m2; đất UBND xã Liên Hồng quản lý, diện tích 352,0m2. UBND huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất nông nghiệp của 30 hộ, diện tích 4.934,2m2. Đã chi trả cho 25 hộ, tổng số tiền là 3,84 tỷ đồng.

Dự án cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang thôn Phan Long, xã Tân Hội, tổng diện tích dự án 10.143,2m2 trong đó thu hồi đất nông nghiệp của 26 hộ (26 thửa), diện tích 7.296,4m2; đất UBND xã Tân Hội quản lý, diện tích 2.846,8m2. UBND huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất của 16 hộ, diện tích 5083.9m2. Đã chi trả tiền cho 16 hộ tổng số tiền là 5,14 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Hồng Hà phục vụ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4, tổng diện tích 35.135,8ha trong đó thu hồi đất nông nghiệp của 72 hộ (77 thửa), diện tích 33.140,2m2; đất UBND xã Hồng Hà quản lý, diện tích 2.013,4m2. Đã chỉ trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 72 hộ, diện tích 33.140,2m2, tổng số tiền là 35,45 tỷ đồng. Hiện đang triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Hạ Mỗ phục vụ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4, tổng diện tích thực hiện dự án là 0,57ha. UBND huyện đã ban hành thông báo thu hồi đất của các hộ, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đang thực hiện kê khai kiểm đếm.

Dự án cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang Mả Đọ, tổng diện tích thực hiện dự án là 0,77ha. UBND huyện Đan Phượng đã ban hành quyết định thu hồi đất nông nghiệp của 24 hộ, diện tích 0,7ha.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng cho biết, trong thời gian tới Huyện Đan Phượng và các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các xã, thị trấn có dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô đi qua địa bàn huyện, phấn đấu hoàn thành bàn giao 100% diện tích giải phóng mặt bằng cho chủ đầu tư đến ngày 31/12/2023.

Minh Phương