Huyện Hoài Đức: Xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn liền với hoàn thành các tiêu chí lên quận

Sau khi đạt được những kết quả về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ((NTM), nâng cao đời sống nhân dân giai đoạn 2016-2020,  huyện Hoài Đức tiếp tục “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng  NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025” theo Chương trình 04 của Thành ủy Hà Nội, đồng thời phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xã thành phường  theo Đề án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận.

Theo báo cáo kết quả xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu của huyện Hoài Đức, đến hết năm 2022, toàn huyện đã có 07 xã được Hội đồng thẩm định Thành phố thẩm định đủ điều kiện xã đạt chuẩn NTM nâng cao bao gồm: xã Yên Sở, Lại Yên, Minh Khai, An Khánh, Đức Thượng, Sơn Đồng, Kim Chung giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó xã Yên Sở đạt xã NTM kiểu mẫu.

hoai-duc-1.jpg
Các vùng nông thôn của Hoài Đức đang được đô thị hóa từng ngày tiệm cận với đô thị văn minh

Nhằm phát huy kết quả đã đạt được về xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao gắn với việc hoàn thành các tiêu chí xã thành phường, huyện thành quận theo Đề án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức trở thành quận, UBND huyện Hoài Đức xây dựng kế hoạch nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đào tạo tập huấn, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình. Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng, các phòng, ban, ngành, cơ quan đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Chương trình của Thành ủy và Chương trình của Huyện ủy đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Đồng thời lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về việc xây dựng và triển khai các nội dung của chương trình, thông qua đó đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức, đề cao trách nhiệm, đảm bảo dân chủ, công khai với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”

Để tạo được sự thi đua trong lao động sản xuất và khích lệ người dân hưởng ứng phong trào xây dựng NTM đồng thờ phát huy hết những thế mạnh của địa phương, huyện Hoài Đức đã tập trung xây dựng một số mô hình tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới như: Mô hình sản xuất rau an toàn tại HTX NN Tiền Lệ, xã Tiền Yên, với diện tích 35,76 ha, hàng năm cho thu nhập từ 600 đến 700 triệu đồng/ha/năm; Mô hình sản xuất nho hạt đen theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với du lịch trải nghiệm tại xã An Thượng với diện tích 2,5ha hàng năm cho thu nhập từ 400 đến 600 triệu đồng/ha. Hiện nay toàn huyện có khoảng 422 ha diện tích rau chuyên canh tập trung tại các xã vùng bãi sông Đáy. Trong đó diện tích sản xuất rau, rau an toàn có ứng dụng công nghệ cao và được cấp chứng nhận Nhãn hiệu tập thể năm 2022 là 35,76 ha (tại HTX Tiền Lệ, xã Tiền Yên). Ngoài ra trên địa bàn huyện có 03 mô hình, với 120 ha rau sản xuất rau an toàn theo hệ thống PGS. Sản xuất rau hàng năm cho thu nhập từ 600 đến 700 triệu đồng/ha/năm.

Huyện cũng tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, xây dựng mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP, làm tốt công tác thông tin tuyền truyền, bồi dưỡng đào tạo tập huấn để tăng cường nhận thức cho các chủ thể sản xuất, kinh doanh đến người tiêu dùng về Chương trình OCOP để từ đó tăng số lượng sản phẩm làng nghề được công nhận sao OCOP, thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo điều kiện, động lực cho chủ thể mạnh dạn đầu tư, phát huy sức mạnh của cộng đồng và phát triển các sản phẩm lợi thế của mỗi địa phương.

Bên cạnh đó, xây dựng dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông sản. Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, mở rộng mô hình sản xuất rau an toàn, quả an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Nhân rộng các vùng, mô hình sản xuất chuyên canh cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, vùng đủ điều kiện sản xuất rau an toàn. Đến hết năm 2022, toàn huyện đã có 95 sản phẩm được đánh giá phân hạng đạt từ 3 sao trở lên. Năm 2023, huyện phấn đấu hoàn thành đánh giá, phân hạng thêm 20 sản phẩm.

1-goc-lang-van-hoa-giang-xa.jpg
Một góc làng văn hóa Giang Xá – Hoài Đức

Tổng giá trị sản xuất trên các lĩnh vực thuộc ngành kinh tế từ năm 2021 đến 2023 đạt tổng giá trị sản xuất các lĩnh vực thuộc ngành kinh tế 03 năm (2020-2023) đạt 66.248 tỷ đồng (theo giá SS 2010); tăng bình quân 9,5%/năm, đạt 86,4% so với mục tiêu Chương trình (mục tiêu là 11% trở lên); Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Thương mại – Dịch vụ 55,9%; Công nghiệp – Xây dựng 40%; Nông nghiệp 4,1%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 ước đạt 72,2 triệu đồng/năm. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho Hoài Đức thực hiên các kế hoạch đề ra trên con đường xây dựng NTM và hoàn thành các tiêu chí lên quận. Từ những bước đột phá về kinh tế đó mà đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao rõ rệt: Thu nhập của nông dân khu vực nông thôn Thủ đô đạt 80 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 75-80%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 55-60%. Cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn của Thành phố. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ở các huyện, thị xã đạt 95% trở lên.

Các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới khang trang sạch đẹp; Các hình thức tổ chức sản xuất được quan tâm chỉ đạo, một số mô hình sản xuất nông nghiệp được đầu tư và đã khẳng định được hiệu quả kinh tế, công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập/ha canh tác được các xã quan tâm, đã hình thành các vùng chuyên canh tập trung có hiệu quả kinh tế cao, từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung.

Cũng từ những cách làm sáng tạo, hiệu quả đã tạo được sự đồng thuận cao đối với việc “Chung sức xây dựng Nông thôn mới” trong cán bộ đảng viên và nhân dân. MTTQ và các đoàn thể nhân dân đã phát huy tốt sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tổ chức các phong trào thi đua và nhiều cuộc vận động có hiệu quả thiết thực; cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia quản lý nhà n­ước, quản lý xã hội.

Để hoàn thành kế hoạch đề ra, Hoài Đức đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 11 xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Lập hồ sơ trình Hội đồng của huyện thẩm tra; hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng Thành phố thẩm định trong quý III năm 2023 gồm: Xã Minh Khai và xã Lại Yên phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Các xã gồm: An Thượng, Tiền Yên, Đắc Sở, Cát Quế, Vân Canh, La Phù, Đông La, Di Trạch, Đức Giang phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao. Các xã con lại là: An Khánh, Sơn Đồng, Kim Chung, Đức Thượng tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao; rà soát các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu gắn với các tiêu chí thành phường để triển khai thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024.

Đồng thời chỉ đạo các xã rà soát các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, gắn với đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế – xã hội khu vực nông thôn, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân; triển khai rà soát quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã đồng bộ với khu dân cư hiện có và các quy hoạch phát triển đô thị đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, huyện cũng đẩy mạnh các giải pháp huy động vốn đầu tư như tranh thủ tối đa sự hỗ trợ từ ngân sách Thành phố đầu tư cho các công trình, dự án do Thành phố quản lý trên địa bàn huyện, hỗ trợ có mục tiêu cho huyện, các xã xây dựng hạ tầng nông thôn. Tuyên truyền, vận động sự hỗ trợ, đóng góp từ các doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn.

Xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn liền với hoàn thiện các tiêu chí xã thành phường, huyện thành quận là việc làm “hợp với ý Đảng lòng dân”, là nguyện vọng chính đáng của các cấp Đảng bộ, chính quyền và dân nhân huyện Hoài Đức. Với những thành tựu to lớn đã đạt được trong phong trào xây dựng NTM là nền tảng vững chắc góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu xây dựng Hoài Đức ngày càng văn minh, giàu đẹp, hiện đại và việc trở thành quận chỉ là vấn đề thời gian./.

Lệ Quyên

https://nguoihanoi.vn/huyen-hoai-duc-xay-dung-nong-thon-moi-nang-cao-kieu-mau-gan-lien-voi-hoan-thanh-cac-tieu-chi-len-quan-76401.html