Huyện Mỹ Đức: Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao

Huyện Mỹ Đức, Hà Nội, là địa phương có bề dày truyền thống cách mạng, nhân dân luôn tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng, công cuộc đổi mới đất nước, sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp; tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện luôn giữ ổn định, kinh tế – xã hội từng bước phát triển, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, quốc phòng – an ninh được giữ vững và tăng cường…

Phát triển kinh tế – xã hội bảo đảm quốc phòng – an ninh

Những năm qua, kinh tế địa phương phát triển tương đối toàn diện, thu ngân sách của huyện Mỹ Đức hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu Thành phố giao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; các thành phần kinh tế phát triển cả về số lượng, quy mô, trình độ công nghệ, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch các khu, cụm, điểm công nghiệp được chú trọng. Giá trị sản xuất từ các làng nghề ngày càng tăng. Kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh đã có chuyển biến tích cực được cụ thể hóa trong xây dựng và thực hiện các chương trình đề án, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trong từng giai đoạn và từng năm, bảo đảm phát huy khả năng huy động nền kinh tế quốc dân cho nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; ngân sách chi hàng năm cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh luôn đảm bảo cho việc thực hiện các nhiệm vụ

Hàng năm, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, an ninh; tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, thành phố Hà Nội về nhiệm vụ xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ cho cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể của huyện và cơ sở; thường xuyên kiện toàn các hội đồng, ban chỉ đạo, tiểu ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của huyện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Huyện Mỹ Đức: Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao
Bộ mặt huyện Mỹ Đức ngày càng đổi thay (Ảnh minh hoạ: H.D)

Kết quả đó đã thể hiện và phát huy tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu”. Phát huy tốt vai cho của cơ quan chuyên môn chủ trì phối hợp và tham mưu thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng quy hoạch tổ chức xây dựng khu vực phòng thủ huyện của huyện theo hướng “cơ bản, liên hoàn, vững chắc” ; Duy trì và tổ chức hoạt động có hiệu quả của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự huyện, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tập huấn, huấn luyện cho các lực lượng và đầu tư kinh phí bảo đảm chop hoạt động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó với các thảm họa có thể xảy ra trên địa bàn.

Quan điểm kết hợp kinh tế với quốc phòng – an ninh đã được cụ thể hoá trong xây dựng các quy hoạch, dự án, vừa đảm bảo phát triển kinh tế – xã hội vừa bảo đảm yêu cầu quốc phòng – an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện; làm tốt công tác giám sát các công trình xây dựng được Thành phố phê duyệt; các công trình do huyện là chủ đầu tư thiết kế và xây dựng bảo đảm ứng dụng cho quốc phòng khi cần thiết. Chỉ đạo chấp hành đầy đủ, kịp thời, chính xác các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước với các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo; cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho người lao động góp phần phát triển kinh tế, ổn định địa phương.

Xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc

Bên cạnh tập trung phát triển kinh tế, những năm qua cấp ủy Đảng các cấp đã có nhiều chỉ thị, chương trình, kế hoạch về xây dựng và phát triển văn hóa; không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, tích cực phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong nhân dân; tiếp tục duy trì và phát triển các Lễ hội truyền thống, di sản lịch sử, văn hóa địa phương; công tác phát triển văn học, nghệ thuật luôn được quan tâm định hướng với tư tưởng chủ đạo là chủ nghĩa yêu nước, dân tộc, dân chủ, nhân văn, phản ảnh chân thật đời sống của nhân dân.

Hoạt động giáo dục, tuyên truyền đã chủ động, kịp thời phổ biến qua hệ thống truyền thanh, Pano, khẩu hiệu, các hình thức giáo dục kịp thời phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước và của địa phương tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, góp phần tích cực trong việc định hướng tư tưởng, đấu tranh với những quan điểm, tư tưởng sai trái, làm thất bại âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, thông qua đó góp phần giữ gìn an ninh chính trị, bảo vệ Tổ quốc…

Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Hội đồng nhân dân các cấp phát huy tốt vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở địa phương, hoạt động giám sát được tăng cường, tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, như: Quản lý và sử dụng đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, phát triển văn hoá – xã hội, bảo vệ môi trường, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân…

Qua các kỳ họp đã phát huy dân chủ và trí tuệ của đại biểu trong việc quyết định các nhiệm vụ kinh tế – xã hội của địa phương. Chính quyền các cấp thường xuyên được kiện toàn, phát huy có hiệu quả vai trò, trách nhiệm của cơ quan và cán bộ, công chức, thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính tại địa phương, đảm bảo công khai minh bạch, phát huy tốt dân chủ, giám sát của nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được tiến hành với nhiều hình thức phong phú, góp phần xây dựng đời sống văn hoá, ngăn chặn phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tích cực thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác hoà giải trong cộng đồng dân cư, hoạt động phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và chính quyền các cấp được duy trì tốt, không ngừng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần phát huy khối đai đoàn kết toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân”, xây dựng tiềm lực chính trị – tinh thần trong khu vực phòng thủ của huyện vững chắc, địa bàn huyện luôn bảo đảm an toàn.

Quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công, chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, chính sách với quân nhân tham gia kháng chiến đã phục viên, xuất ngũ, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được thực hiện chu đáo, kịp thời, đúng đối tượng; hoàn thành tốt việc xây dựng các quỹ từ thiện, quỹ phúc lợi xã hội. Chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách liên quan nhiệm vụ công các quân sự, quốc phòng tại địa phượng .

H.Duy