Huyện Quốc Oai tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa song hành với phát triển kinh tế

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh công tác xã hội hóa để tăng cường đầu tư hạ tầng văn hóa; tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tiêu biểu của huyện, phát huy các di tích lịch sử văn hóa… là những định hướng huyện Quốc Oai đề ra nhằm thực hiện có hiều quả Chương trình 06-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội.

Quốc Oai đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm tăng cường đầu tư hạ tầng văn hóa. Ảnh minh hoạ: Việt Hùng.

Nhằm nhanh chóng hiện thực hoá Chương trình 06-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 – 2025”, huyện Quốc Oai đã triển khai tiến hành nhiều công việc cụ thể một cách tích cực.
Ngay sau khi Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình số 06-CTr/TU, Ban Thường vụ Huyện ủy quốc Oai đã ban hành Quyết định số 578-QĐ/HU ngày 05/5/2021 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình số 06 của Thành ủy Hà Nội”. Ban Chỉ đạo Chương trình số 06 của Thành ủy huyện Quốc Oai đã kịp thời tham mưu cho Huyện ủy ban hành hệ thống văn bản, cụ thể hóa Chương trình thành những mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp phù hợp để thực hiện hiệu quả Chương trình 06.

Huyện Quốc Oai họp Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội.

Theo đó, huyện xác định rõ cần tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa đi đôi với phát triển kinh tế, tăng cường hợp tác giao lưu về văn hóa, quảng bá, tuyên truyền giới thiệu các thành tựu văn hóa, nghệ thuật, sản phẩm du lịch Quốc Oai. Quan tâm đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích đã được nhà nước xếp hạng đang xuống cấp trên địa bàn. Quản lý và tổ chức tốt các lễ hội truyền thống và bảo tồn các nghi lễ, trò chơi dân gian của người dân.
6 tháng đầu năm 2021, công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh bước đầu đạt được những kết quả quan trọng: Các thiết chế văn hóa và các mô hình văn hóa ở cơ sở tiếp tục được chăm lo củng cố; Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề tăng cao; Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị; Hệ thống các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng mới, cùng với hàng loạt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển mạnh mẽ từ huyện tới cơ sở, làm phong phú hơn đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của huyện. 95/95 thôn, tổ dân phố được lắp đặt thiết bị thể thao ngoài trời phục vụ nhân dân rèn luyện sức khỏe thường xuyên.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” có nhiều chuyển biến, tác động tích cực đối với việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, đặc biệt là trong xây dựng gia đình, thôn, cơ quan, đơn vị văn hóa. Đến tháng 6 năm 2021 toàn huyện có 49.154/51.327 hộ Gia đình đạt danh hiệu văn hoá chiếm tỷ lệ 95.77%; 90/90 thôn văn hoá = 100%; 5/5 tổ dân phố văn hóa đạt 100%; 139 cơ quan đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 20/20 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; thị trấn Quốc Oai đạt chuẩn văn minh đô thị.
Để Chương trình 06 của Thành uỷ được thực hiện có hiệu quả, huyện Quốc oai xác định cần phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội. Phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện hiệu quả nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ; thực hiện hiệu quả 2 bộ quy tắc ứng xử tại nơi công cộng; Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá tâm linh, văn hoá phi vật thể; nâng cao chất lượng hoạt động của cá nhà văn hoá, không gian sinh hoạt cộng đồng; các đề án phát triển các môn thể thao có thế mạnh của huyện…

Quốc Oai tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tiêu biểu của huyện, phát huy các di tích lịch sử văn hóa.

Theo ông Đàm Công Lợi – Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quốc Oai, huyện sẽ tiếp tục rà soát các nội dung, kế hoạch, mục tiêu cần thực hiện để bổ xung hoàn thiện kế hoạch thực hiện Chương trình 06 của Thành ủy trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh công tác xã hội hóa để tăng cường đầu tư hạ tầng văn hóa; tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tiêu biểu của huyện, phát huy các di tích lịch sử văn hóa như: chùa Thầy, đình So và các di tích đã được nhà nước xếp hạng. Đảm bảo có đủ thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở; gắn việc thực hiện phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tổ chức đa dạng các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nếp sống, việc cưới, việc tang văn minh. Đẩy mạnh phát triển thể dục, thể thao quần chúng, nâng cao sức khỏe, thể chất, tầm vóc, nhất là thế hệ trẻ. Tăng cường quản lý, phát huy hiệu quả các nhà văn hóa, trung tâm thể dục thể thao của Huyện và các xã, thị trấn. Triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới theo chỉ đạo. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng học sinh giỏi, chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục…

Thuỳ Anh / nguoihanoi.com.vn