Huyện Thanh Trì phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính

 Huyện Thanh Trì vừa công bố chỉ số Cải cách hành chính (CCHC), chỉ số đo lường hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS) năm 2021. Qua các chỉ số đạt được cho thấy, công tác CCHC của huyện từng bước hoàn thiện, minh bạch, mang lại hiệu quả tích cực và đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật.

Những chỉ số “tích cực”

Theo công bố của huyện Thanh Trì, tổng điểm trung bình chỉ số CCHC của các phòng chuyên môn đạt trung bình 95,48%, Phòng Nội vụ xếp vị trí thứ nhất với 98,63 điểm. Các xã, thị trấn đạt 91,48%. Trong đó, xã Vĩnh Quỳnh là đơn vị xếp thứ nhất trong bảng chỉ số CCHC khối xã với 96,77 điểm.

Đối với chỉ số hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), trong giải quyết thủ tục hành chính: các phòng ban chuyên môn đạt trung bình 94,68%, trong đó có 3 đơn vị đạt 100% là Phòng Giáp dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ và Phòng Tài chính – kế hoạch. Ủy ban nhân dân (UBND) các xã, thị trấn đạt trung bình 93,12%. Trong đó, xã Ngọc Hồi đứng đầu với chỉ số hài lòng đạt 98,61%.

Chỉ số hài lòng của các xã, thị trấn về một số nội dung liên quan đến Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt trung bình 90,33%, trong đó có 9 đơn vị đạt trên 90%. Huyện đã thực hiện kiểm tra CCHC có báo trước đối với 2 xã, thị trấn; kiểm tra công vụ có báo trước đối với 1 phòng chuyên môn; kiểm tra công vụ đột xuất 11 lượt xã, thị trấn, trong đó tái kiểm tra 4 xã, thị trấn. Qua kiểm tra, nhìn chung cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm kỷ cương công vụ, kỷ luật hành chính, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Không có trường hợp nào vi phạm Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.

Huyện Thanh Trì phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính
Huyện Thanh Trì công bố chỉ số Cải cách hành chính (CCHC), chỉ số đo lường hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS) năm 2021

​Trong số các nội dung như cải cách thể chế, cải cách hành chính công, hiện đại hoá hành chính…, thì nội dung cải cách thủ tục hành chính được đặc biệt chú trọng; phương thức giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” hiện đại đã giúp giảm tình trạng hồ sơ chậm trễ; công tác rà soát thống nhất thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã được đưa vào thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. 100% thủ tục hành chính đã được các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện công khai thông qua hình thức niêm yết công khai bằng bản giấy tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã, thị trấn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện, các xã, thị trấn.

Kết quả rà soát Thủ tục hành chính đến thời điểm hiện nay, có 239 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện của 12 lĩnh vực và 165 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã của 15 lĩnh vực. Trong đó có 131 thủ tục hành chính cấp huyện và 1 thủ tục hành chính cấp xã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 54 thủ tục hành chính cấp huyện, 110 thủ tục hành chính cấp xã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại huyện và các xã đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Năm 2021, UBND huyện tiếp nhận 4.963 hồ sơ, trong đó có 3.636 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, đã giải quyết 4.903 hồ sơ, 60 hồ sơ đang giải quyết. UBND cấp xã tiếp nhận và giải quyế 70.815 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 18.908 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công mức độ 3 cấp huyện đạt 73,26%, cấp xã đạt 26.7%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công mức độ 4 cấp huyện đạt 1,05%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn cấp huyện đạt 100%, cấp xã đạt 99,997%.

Hạ tầng công nghệ thông tin tiếp tục được duy trì thông suốt, liên tục và thường xuyên được bổ sung, nâng cấp. Huyện cung cấp hòm thư công vụ cho 100% cán bộ, công chức , đến nay trên 90% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hòm thư công vụ dể trao đổi công việc chuyên môn; 100% văn bản được xử lý trên môi trường mạng, giảm 40% giấy tờ hành chính.

Phấn đấu nâng cao chỉ số hài lòng của người dân

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công bố chỉ số cải cách, ông Nguyễn Tiến Cường – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2022 của Thành phố và của huyện đảm bảo chất lượng, thời gian. Triển khai khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, giám sát thực hiện các quy định của pháp luật, quy chế, quy định về đạo đức văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính theo chương trình, kế hoạch năm 2022, kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm.

Huyện Thanh Trì phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính
Công tác CCHC của huyện Thanh Trì từng bước hoàn thiện, minh bạch, mang lại hiệu quả tích cực và đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động điều hành, quản lý, giải quyết thủ tục hành chính và chấm điểm xác định chỉ số CCHC các phòng ban thuộc huyện và xã, thị trấn. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, 2 bộ quy tắc ứng xử, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức và người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu công việc và vị trí việc làm, đảm bảo công chức có đủ năng lực, kiến thức, kỹ năng để làm tốt công việc. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc quy định về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính, tạo lòng tin cho bà con nhân dân khi đến liên hệ xử lý công việc hành chính.

Năm 2021, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, tác động tiêu cực, toàn diện đến các mặt đời sống xã hội của cả nước, thành phố và huyện. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, thường xuyên của Huyện ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân huyện, sự vào cuộc tích cực, chủ động của UBND huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn với mục tiêu: Công tác cải cách hành chính là khâu đột phá, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Do vậy, công tác CCHC của huyện Thanh Trì từng bước hoàn thiện, minh bạch, mang lại hiệu quả tích cực và đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật.

Bảo Thoa

https://laodongthudo.vn/huyen-thanh-tri-phan-dau-nang-cao-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-137317.html