Huyện Thanh Trì: Quan tâm bồi dưỡng cán bộ có tư duy đổi mới, khát vọng cống hiến

Trong những năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Thanh Trì có nhiều đổi mới. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên. Đó là nhờ hệ thống các quy định, quy chế, quy trình công tác cán bộ được xây dựng đồng bộ, chặt chẽ từ huyện đến cơ sở. Công tác đánh giá cán bộ đi vào thực chất, hiệu quả.

Hiệu quả từ công tác sắp xếp cán bộ

Thanh Trì là đơn vị hành chính loại 2, nằm trong vùng đô thị trung tâm của Thủ đô; diện tích tự nhiên 6.349 ha, dân số 300.677 người, gồm 15 xã và 1 thị trấn. Đảng bộ huyện Thanh Trì có 70 tổ chức cơ sở đảng (31 đảng bộ, 39 chi bộ cơ sở) trong đó: 16 đảng bộ xã, thị trấn, 2 đảng bộ lực lượng vũ trang, 45 chi, đảng bộ khối hành chính, sự nghiệp, 7 đảng bộ khối doanh nghiệp, với tổng số 12.405 đảng viên.

Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, các chương trình công tác trọng tâm nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch; quyết liệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tổ chức triển khai thực hiện 18 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá và 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng bộ huyện hoàn thành đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, trong đó thực hiện điều chỉnh 01 chỉ tiêu mật độ đường giao thông đô thị đạt chuẩn theo tiêu chí lên quận; xây dựng huyện sớm phát triển thành quận giàu đẹp, văn minh.

Trong thời gian qua, đặc biệt trong năm 2021 – 2022, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng kinh tế huyện vẫn phát triển và tăng trưởng khá; công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và phát triển đô thị, giải ngân vốn đầu tư công, các dự án trọng điểm được triển khai đồng bộ. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế môi trường, an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân được cải thiện nâng cao; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên; 15/15 xã hoàn thành xây dựng nông thôn nâng cao; qua rà soát đánh giá các tiêu chuẩn theo bộ tiêu chí mới, huyện đã đạt 30/34 tiêu chuẩn, còn 4 tiêu chuẩn chưa đạt các xã, thị trấn đạt từ 12 đến 15/18 tiêu chuẩn thành phường.

Quan tâm bồi dưỡng cán bộ có tư duy đổi mới,  khát vọng cống hiến
Thanh Trì có 15/15 xã hoàn thành xây dựng nông thôn nâng cao.

Thanh Trì đang được tập trung nhiều nguồn lực đô thị hóa để đầu tư xây dựng huyện phát triển thành quận; nhiều dự án trọng điểm về phát triển đô thị được cho chủ trương đầu tư; hệ thống hạ tầng giao thông từng bước được hoàn thiện.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có 41 đồng chí, cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý chủ chốt khối phòng, ban, xã, thị trấn 181 đồng chí, 100% có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên và 100% có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên. Đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, cơ bản đảm bảo về số lượng, cơ cấu, chất lượng, trình độ, năng lực, phẩm chất, kỹ năng, phương pháp công tác đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị và nhiệm vụ chung của huyện.

Ông Vũ Anh Tú, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ cho biết: Thanh Trì đã ban hành hệ thống các văn bản về công tác cán bộ theo thẩm quyền sát thực tiễn; đổi mới trong thực hiện các khâu của công tác cán bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác cán bộ, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu lần đầu tiên được lượng hóa trong Nghị quyết 04 của Thành ủy, Kế hoạch 63 của Huyện ủy.

Trong đó, nổi bật là công tác sắp xếp, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ của huyện dần đi vào nề nếp và nhận được sự quan tâm, đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; đến nay, đã thực hiện bố trí, sắp xếp 12/16 đồng chí Bí thư Đảng ủy, 5/16 đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn không là người địa phương, đạt tỷ lệ 53,1% (vượt 3,1% so với chỉ tiêu Nghị quyết 04 của Thành ủy). Dự kiến đợt 2 năm 2023 phấn đấu nâng tỷ lệ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn không là người địa phương lên 50%.

Cán bộ được luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác luôn chủ động tiếp cận công việc; đoàn kết, trách nhiệm, có nhiều đổi mới trong tư duy, phong cách, phương pháp lãnh đạo; chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn.

Nâng cao công tác bồi dưỡng nghiệp vụ

Theo Ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Trì, từ 1/6/2021 đến 30/6/2023, Huyện ủy đã tổ chức 221 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho 38.718 học viên là cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác trên địa bàn huyện. Trong đó có 10 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho 1.553 đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; 2 lớp bồi dưỡng, cập nhật các quy định, hướng dẫn về công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 cho 390 học viên là Bí thư hoặc Phó bí thư và Văn phòng Đảng ủy các xã, thị trấn; phụ trách công tác xây dựng Đảng các chi, đảng bộ hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc huyện; bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn; đảm bảo 100% cán bộ, lãnh đạo quản lý huyện và cơ sở được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới.

Quan tâm bồi dưỡng cán bộ có tư duy đổi mới,  khát vọng cống hiến
Huyện ủy đã tổ chức 221 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Về công tác giám sát, kiểm tra, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu và nội dung kiểm tra, giám sát so với kế hoạch hằng năm và Chương trình công tác số 01-CTr/HU ngày 16/7/2020 về công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 – 2025. Huyện đã tiến hành 5 cuộc kiểm tra chuyên đề đối với 83 tổ chức đảng và 12 đảng viên; 5 cuộc giám sát chuyên đề đối với 24 lượt tổ chức đảng và 12 đảng viên, chủ trương kiểm tra trọng tâm, giám sát mở rộng, trong đó có 3 cuộc kiểm tra đối với 21 tổ chức đảng và 6 đảng viên, 2 cuộc giám sát đối với 6 tổ chức đảng và 6 đảng viên có liên quan đến nội dung công tác cán bộ.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, thực hiện đảm bảo chặt chẽ. 100% cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

Các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở thường xuyên lãnh đạo, chăm lo, kiện toàn bộ máy và đội ngũ cán bộ tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ ngoài những tiêu chuẩn chung về phẩm chất chính trị, kiến thức, năng lực công tác, đáp ứng đủ yêu cầu vị trí việc làm còn có tinh thần trung thực, trong sáng từng bước chuyên nghiệp; 100% các đồng chí làm công tác tổ chức, cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, khung năng lực đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng, ban hành quy chế phối hợp, chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, các cơ quan nội chính huyện phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp, trao đổi, thống nhất nhận xét, đánh giá đội ngũ cán bộ đảm bảo lựa chọn đúng cán bộ để tham mưu bổ nhiệm, phân công, bố trí sử dụng.

Ngày 21/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 31/5/2021, Quy định 07-QĐ/TU ngày 17/11/2021, Quy định 05-QĐ/TU ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy tại huyện Thanh Trì. Tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Thanh Trì có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Chỉ số cải cách hành chính của huyện năm 2022 được xếp thứ 5/30 quận, huyện, thị xã.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị: Thời gian tới huyện cần rà soát lại các chỉ tiêu, nhất là những chỉ tiêu chưa đạt. Đồng thời, giải quyết dứt điểm những tồn tại. Trong công tác cán bộ, cần quan tâm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác. Bên cạnh đó, chú trọng công tác phân cấp, phân quyền dựa trên những điều kiện cụ thể của địa phương và tập trung hoàn thiện nốt các tiêu chí xây dựng huyện thành quận, xã thành phường đảm bảo đúng tiến độ.

Bảo Thoa – Thanh Hồng

https://laodongthudo.vn/quan-tam-boi-duong-can-bo-co-tu-duy-doi-moi-khat-vong-cong-hien-158566.html