Khắc phục bằng được tình trạng cán bộ làm việc cầm chừng, “ngại” tham mưu

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu rõ, năm 2024, Thành phố làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, trách nhiệm với công việc và sự phát triển của Thủ đô; quyết tâm khắc phục bằng được tình trạng làm việc cầm chừng, tâm lý e dè, “ngại” tham mưu.

Chỉ thị 24 thực sự “thấm” và “ngấm” vào nhận thức và hành động

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội sáng 9/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng cho biết: Hội nghị đã thống nhất cao cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức bất thường, song, toàn Đảng bộ Thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; kịp thời chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ có tính chiến lược phát triển Thủ đô; đồng thời, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Nổi bật, Đảng bộ Thành phố đã chỉ đạo tổ chức thành công việc sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội 17 Đảng bộ Thành phố và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ.

Qua việc lấy phiếu tín nhiệm giúp các đồng chí tiếp tục phát huy tốt hơn những ưu điểm, bài học kinh nghiệm thành công có được trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa 17; khắc phục có hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, hoàn thành tốt hơn trọng trách của mình trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô…

Khắc phục bằng được tình trạng cán bộ làm việc cầm chừng, “ngại” tham mưu
Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Toàn Đảng bộ đã tiếp tục triển khai thực hiện tốt 10 Chương trình công tác toàn khóa, xây dựng nhiều Đề án, Kế hoạch để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ Thành phố và các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương.

Thành uỷ đã chỉ đạo bài bản, khoa học và có nhiều điểm mới, sáng tạo, cách làm hay, hiệu quả trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Phương thức lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy được đổi mới, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần quyết liệt, sâu sát từ Thành phố tới cơ sở; tạo được động lực mới trong thực thi công vụ của toàn hệ thống chính trị…

Đáng kể, ngày 7/8/2023, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 171-KH/TU về việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU.

Qua hơn 5 tháng triển khai thực hiện, có thể khẳng định, Chị thị 24 của Ban Thường vụ Thành ủy đã thực sự “thấm” và “ngấm” vào nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống chính trị của Thành phố; là một “công cụ” hiệu quả để các tập thể và cá nhân “tự soi”, “tự sửa”, đồng thời cũng là một trong những căn cứ để xem xét và xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các tập thể, cá nhân khi có những biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc.

Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và toàn hệ thống chính trị Thành phố đã tập trung thực hiện các giải pháp để phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội theo hướng căn cơ, bền vững và đi vào chiều sâu; điểm nổi bật là tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển Thủ đô nhằm kiến tạo và phân bổ không gian phát triển cho Thủ đô Hà Nội, trong đó Thành phố đã xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) và lập quy hoạch Thủ đô, Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, thông qua trong thời gian tới.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo

Về nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2024, Bí thư Thành uỷ đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2024 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” gắn với Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; kịp thời điều chỉnh, bổ sung vào chương trình làm việc những vấn đề quan trọng mới phát sinh để chủ động bàn bạc, xử lý, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Khắc phục bằng được tình trạng cán bộ làm việc cầm chừng, “ngại” tham mưu
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 16.

Cùng đó, Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt nhiệm vụ tại Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tập trung phối hợp hoàn thiện hồ sơ Luật Thủ đô (sửa đổi) để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 5/2024; đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2045 tầm nhìn đến năm 2065 gắn với định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”.

Đồng thời, Thành phố chủ động sớm xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Luật Thủ đô (sửa đổi) và 2 Quy hoạch lớn của Thành phố ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thông qua; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô theo kế hoạch đề ra và các đồ án, dự án, công trình trọng tâm, trọng điểm của thành phố.

Bí thư Thành uỷ cũng nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, gắn với kiểm soát quyền lực, phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường kỷ cương, kỷ luật.

Thành phố làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, trách nhiệm với công việc và sự phát triển của Thủ đô; có cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo vệ những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; kịp thời quan tâm, động viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc của cán bộ, công chức, viên chức, quyết tâm khắc phục bằng được tình trạng làm việc cầm chừng, tâm lý e dè, “ngại” tham mưu.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ rất quan trọng trong năm 2024 là triển khai các công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp Thành phố nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; đặc biệt là chủ động làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự và Văn kiện Đại hội, gắn với tập trung củng cố tổ chức cơ sở Đảng, làm tốt công tác quản lý cán bộ, Đảng viên.

Riêng đối với việc chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội lần thứ 18 Đảng bộ Thành phố, Tiểu ban Văn kiện cần đổi mới tư duy, cách viết, cách đặt vấn đề để cụ thể, rõ việc, rõ nguyên tắc, rõ mục tiêu, hạn chế phần lý luận, định hướng chung chung.

Tiểu ban Văn kiện cần thống kê những mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng, nhiệm vụ của Trung ương về chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm, các đồ án quy hoạch vùng, quy hoạch của Thủ đô, Luật Thủ đô (sửa đổi)… và các quy chuẩn, tiêu chuẩn, kinh nghiệm của Thủ đô, Thành phố lớn của các nước, tổ chức quốc tế…; từ đó áp dụng vào Thủ đô để đánh giá, xem xét và đưa ra những nguyên tắc, tiêu chí, ưu tiên nguồn lực để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Lưu ý năm 2024 dự báo sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn và thách thức, Bí thư Thành ủy đề nghị các đồng chí Thành ủy viên, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội năm 2024.

Bí thư Thành ủy đề nghị, trước mắt, các cấp, các ngành, địa phương quan tâm tổ chức phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Giáp Thìn chu đáo, vui tươi, nghĩa tình, an toàn, tiết kiệm…

Ngân Phương