Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

Theo đó, kỳ họp thứ 15 sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng. Cụ thể HĐND Thành phố xem xét thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục của Thành phố năm học 2023 – 2024;

Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; quy định mức chi bảo đảm công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cùng với đó, HĐND Thành phố xem xét các nội dung: Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2023 – 2024 thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 4/7/2023 của HĐND Thành phố;

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố (Ảnh minh hoạ).

Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội. Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, HĐND Thành phố xem xét các nội dung: Quy định hỗ trợ đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố Hà Nội. Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

Điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024; danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tại kỳ họp HĐND Thành phố cũng xem xét bãi bỏ các nghị quyết liên quan đến nội dung, mức chi đặc thù cho phòng, chống, hỗ trợ người bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; một số nội dung mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố;

Quy định mức hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 – 2025.

Ngoài ra, HĐND Thành phố cũng xem xét ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội; việc tổ chức lại Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã thành phố Hà Nội.

Đồng thời HĐND Thành phố cũng xem xét các nội dung: Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 cấp Thành phố. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công, và công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

Trần Vũ