Khai mạc kỳ họp thứ 16 HĐND Thành phố khoá XVI

 Sáng nay (15/5), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 16) để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Khai mạc kỳ họp thứ 16 HĐND Thành phố khoá XVI
Kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI.

Kỳ họp dự kiến xem xét, thông qua các nội dung: Việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 4/7/2023 của HĐND Thành phố quy định giá dịch vụ giáo dục tạm thời để thực hiện thí điểm đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách Nhà nước của thành phố Hà Nội;

Phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công và quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội; thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thành phố Hà Nội giai đoạn 2023 – 2025.

HĐND Thành phố cũng xem xét ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng (công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế hệ thống cấp nước chữa cháy trên địa bàn thành phố); hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID…

 

Trần Vũ