Khai mạc Triển lãm ảnh Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Hội thảo khoa học cấp quốc gia 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943 – 2023) – Khởi nguồn và động lực phát triển diễn ra ngày 27/2 tại Hà Nội là một trong những hoạt động nổi bật, trọng tâm nhân kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943 – 2023). Triển lãm ảnh Kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam khai mạc trong khuôn khổ hội thảo.

dcvh2.jpg

Lễ cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ…

Triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam là một triển lãm đặc biệt, giới thiệu tới người xem 80 bức ảnh quý, được bố cục thành 2 phần: Ảnh tư liệu và ảnh nghệ thuật. Các bức ảnh tư liệu, hầu hết là ảnh đen trắng được chụp và lưu trữ từ năm 1945 đến nay, trong đó phải kế đến bản chụp toàn văn Đề cương về văn hoá Việt Nam in trên tạp chí Tiên phong số 1 (ra tháng 11/1945); ảnh về Hội nghị Văn hoá toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các hoạt động văn hoá, nghệ thuật và văn nghệ sĩ.

Phần hai là ảnh nghệ thuật về những thành tựu trong gìn giữ, phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hoá Việt Nam. Triển lãm cũng trưng bày loạt ảnh về một số hoạt động văn hóa nghệ thuật nổi bật những năm gần đây như Hội thảo Văn hóa 2022 chủ đề Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa; Hội thảo quốc gia Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới…

Các bức ảnh cho thấy xuyên suốt chiều dài lịch sử 85 qua từ khi bản Đề cương về văn hóa ra đời cho đến nay Đảng và Nhà nước ta đã luôn dành thời gian quan tâm đặc biệt đến vấn đề phát triển văn hóa. Với sự quan tâm đó và những định hướng chỉ đạo đúng đắn trong đường lối phát triển văn hóa của Đảng, văn hóa Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Tại lễ khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, trải qua 8 thập kỷ, Đề cương về văn hóa Việt Nam đã và đang khẳng định những giá trị to lớn, đúc kết nhiều kinh nghiệm quý đối với thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 là cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa, là ngọn đèn thức tỉnh giới văn sỹ trí thức và cả dân tộc trong đêm trước Cách mạng Tháng 8. Đề cương đã góp phần quan trọng vào việc khắc phục tư tưởng tự ti, thổi bùng ngọn lửa yêu nước, tự hào dân tộc, chí khí anh hùng.

Triển lãm góp phần làm phong phú các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về sự kiện 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam. Qua đó cũng khẳng định tầm nhìn xa, trông rộng của Đảng ta về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đây là văn kiện có giá trị lịch sử vô cùng to lớn và sâu sắc của Đảng, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế.

Kim Thoa

Khai mạc Triển lãm ảnh Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (nguoihanoi.com.vn)