Kiên quyết chống tư tưởng trông chờ, né tránh, đùn đẩy công việc

Phát biểu kết luận hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy, ngày 11/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng – Trưởng ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực Thành phố cho rằng, có chủ trương khuyến khích người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung; đồng thời kiên quyết chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại, né tránh, đùn đẩy công việc.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, hiệu quả

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian qua đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, hiệu quả; thận trọng, bài bản và đi vào chiều sâu; đạt nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Thành phố.

Thành ủy Hà Nội luôn xác định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng.

Kiên quyết chống tư tưởng trông chờ, né tránh, đùn đẩy công việc
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Sau 2 năm thực hiện Chương trình số 10 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021 – 2025” và sau 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, từ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đến công tác xây dựng, ban hành các văn bản và tổ chức triển khai hiệu quả các biện pháp, giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong hệ thống chính trị của Thành phố.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục, như tính nêu gương của người đứng đầu và sự vào cuộc của một số cấp ủy, chính quyền có nơi, có lúc còn chưa sâu sát, chưa kịp thời, chưa quyết liệt; chưa tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai hiệu quả các giải pháp, biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bên cạnh đó, một số cơ quan, đơn vị chậm cải cách thủ tục hành chính, chậm ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; chậm xây dựng hoặc chậm sửa đổi quy chế, quy trình xử lý công việc; dẫn đến chưa cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân, chưa minh bạch hóa quá trình giải quyết công việc, nhất là việc giải quyết hồ sơ, kiến nghị của doanh nghiệp và người dân; tạo bức xúc cho xã hội, tạo kẽ hở, dễ phát sinh hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức.

Đặc biệt, công tác tự phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong nội bộ một số cơ quan, tổ chức, đơn vị vẫn là khâu yếu, phần lớn là không tự phát hiện ra các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phát hiện nhiều sai phạm, nhưng phát hiện để chuyển cơ quan điều tra các sai phạm liên quan đến tham nhũng, tiêu cực chưa nhiều…

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu các cấp của Thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục và quyết liệt triển khai các giải pháp, biện pháp khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế.

Không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn

Chỉ đạo nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị cả hệ thống chính trị Thành phố tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước và của Thành phố, đặc biệt là các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; gắn với thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thành)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thành)

“Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tại tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương mình và phải chịu trách nhiệm về những yếu kém, sai phạm về tham nhũng, tiêu cực, lãng phí xảy ra tại đơn vị mình. Quyền lực phải được ràng buộc bằng trách nhiệm; quyền lực đến đâu, trách nhiệm đến đó; quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho rằng, phải tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí; đặc biệt là phát huy hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp trong công tác xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để không tạo kẽ hở, dễ bị lợi dụng.

Đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, các tầng lớp nhân dân trong công tác giám sát việc tuân thủ pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, nhất là thanh tra công vụ, kiểm tra, kiểm soát nội bộ để phát hiện, giải quyết từ sớm, từ xa, ngăn chặn từ đầu sai phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Bên cạnh đó, có chủ trương khuyến khích người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung; kiên quyết chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại, né tránh, đùn đẩy công việc.

Hoàng Phúc
https://laodongthudo.vn/kien-quyet-chong-tu-tuong-trong-cho-ne-tranh-dun-day-cong-viec-155751.html