Kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng nhìn từ quận Tây Hồ

Trong những năm qua, công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc nâng cao chất lượng công tác kết nạp Đảng và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng của Đảng bộ quận Tây Hồ luôn được quan tâm, chú trọng. Từ khi thực hiện Đề án 20 về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới, đến nay đảng viên được kết nạp ngày càng nâng lên về chất lượng, số lượng.

Chất lượng đảng viên ngày được nâng cao

Tại Hội nghị sơ kết thực hiện 3 văn bản quan trọng của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (gồm: Đề án số 20-ĐA/TU, Quy định số 09-QĐ/TU và Kế hoạch số 121-KH/TU) do Thành ủy Hà Nội tổ chức ngày 8/5, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng đã tham luận về “Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện, giải pháp phát triển đảng viên theo Đề án số 20-ĐA/TU; quản lý, rà soát, sàng lọc đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Quy định 09-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy tại Đảng bộ quận Tây Hồ”.

Kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng nhìn từ quận Tây Hồ
Các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết thực hiện 3 văn bản quan trọng của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (gồm: Đề án số 20-ĐA/TU, Quy định số 09-QĐ/TU và Kế hoạch số 121-KH/TU) do Thành ủy Hà Nội tổ chức.

Theo Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng, ngay từ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng là hằng năm, kết nạp mới từ 90 đảng viên trở lên.

Tại Chương trình 01, ngày 19/10/2020 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ quận; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2020 – 2025”, Ban Thường vụ Quận ủy nhấn mạnh, một trong các nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu là “Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên. Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định… Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên,… kịp thời phát hiện, xem xét nghiêm túc, xử lý kỷ luật và đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”.

Căn cứ Đề án số 20-ĐA/TU ngày 24/10/2022 về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Kế hoạch số 107-KH/QU và tổ chức quán triệt kế hoạch sâu rộng đến các cấp ủy, tổ chức Đảng với yêu cầu: “Đảng viên mới kết nạp phải thực sự là quần chúng ưu tú, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực uy tín, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; có cơ cấu hợp lý”.

Nhằm củng cố và nâng cao nhận thức cũng như nghiệp vụ công tác Đảng cho các đồng chí cấp ủy cơ sở, hàng năm Ban Tổ chức Quận ủy đã phối hợp với Trung tâm Chính trị quận tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức, trong đó chú trọng đến hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên và quản lý đảng viên; chú trọng kết nạp đảng viên ở các nhóm đối tượng đặc thù như học sinh, giáo viên, các y bác sỹ, người lao động tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Từ khi thực hiện Đề án 20 về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới, đến nay, cấp ủy cơ sở đã lựa chọn quần chúng ưu tú từ công tác tạo nguồn để xem xét kết nạp vào Đảng, nên đảng viên được kết nạp ngày càng nâng lên về chất lượng, số lượng đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng.

Tình hình chất lượng đảng viên được nâng cao rõ rệt. Trong năm 2023 đến quý I/2024, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã ra quyết định kết nạp Đảng cho 129 quần chúng ưu tú, trong đó độ tuổi trung bình là 32,9. Tỷ lệ cán bộ công chức, cơ quan hành chính, viên chức các đơn vị sự nghiệp được kết nạp Đảng chiếm 65,1%. Số lượng giáo viên tại các trường công lập được kết nạp chiếm 46,5%. Tỷ lệ đảng viên có trình độ THPT đạt 98,7%; tỷ lệ đảng viên có trình độ Đại học đạt 53,1%; tỷ lệ đảng viên có trình độ trên Đại học đạt 8,1%.

Đến năm 2023, số lượng đảng viên trong khối cán bộ, giáo viên, người lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập là 770 người, đạt tỷ lệ 61,6%; số lượng đảng viên trong khối các cán bộ y, bác sỹ là 54 người, đạt tỷ lệ 27,7%; số lượng đảng viên trong tổng số người lao động tại doanh nghiệp tư nhân là 424 người, chiếm 15,2%.

Năm 2023, lần đầu tiên Quận ủy Tây Hồ kết nạp học sinh THPT vào Đảng (4 học sinh). Đầu năm 2024, Tây Hồ đã kết nạp được 8 đảng viên là học sinh THPT, hoàn thành 200% chỉ tiêu được giao (8/4 đảng viên). Năm 2023, Ban Thường vụ Quận ủy cũng đã kết nạp được 5 đảng viên là lực lượng dân quân và trong quý I/năm 2024, lần đầu tiên kết nạp 3 đảng viên là công dân lên đường nhập ngũ.

Nghiêm túc rà soát, đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng

Song song với công tác kết nạp đảng viên, công tác quản lý, rà soát, sàng lọc đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng được Đảng bộ quận Tây Hồ thực hiện nghiêm túc. Trong đó, quận chú trọng các nội dung: Nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng về tầm quan trọng của công tác kết nạp, quản lý, sàng lọc đảng viên; thực hiện nghiêm túc quy trình rà soát, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; chú trọng công tác quản lý đảng viên, trong đó có công tác chuyển sinh hoạt Đảng.

hội nghị sơ kết
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ phát biểu tham luận tại hội nghị.

Ban Thường vụ Quận ủy cũng tiến hành triển khai có hiệu quả việc ứng dụng phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” và quản lý đảng viên 3.0 trong khâu quản lý đảng viên.

Từ trước khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy định 09, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023, Ban Tổ chức Quận ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy xóa tên 205 đảng viên, trong đó, xóa tên 38 đảng viên do vi phạm quy định Điều lệ Đảng, 129 đảng viên do vi phạm quy định chuyển sinh hoạt Đảng, 13 trường hợp bị khai trừ ra khỏi Đảng, xin ra khỏi Đảng 25 trường hợp .

Sau Quy định 09 của Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm quy định về chuyển sinh hoạt Đảng. Ban Tổ chức Quận ủy tiến hành rà soát đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng khi chuyển sinh hoạt Đảng. Theo đó, có 88 trường hợp thuộc đối tượng rà soát, đến nay, đã thực hiện xóa tên 66 trường hợp, đang làm quy trình xóa tên 22 trường hợp.

Ngoài ra, thực hiện các quy trình rà soát đảng viên, trong giai đoạn 2019 – 2023, qua việc rà soát trong quận có 143 đảng viên có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xóa tên, hoặc thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ, cần được các chi bộ đưa vào danh sách giáo dục, giúp đỡ, đã thực hiện xóa tên 139 trường hợp.

N.Hoa